Federal Emergency Management Agency

FEMA pwolonje pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa nan Nouyòk

Main Content
Release date: 
04/24/2013
Release Number: 
211

NOUYÒK – Sou demann Leta Nouyòk, Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA), apwouve yon pwolonjman 28 jou pou pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (Transitional Sheltering Assistance, TSA) a, ki pèmèt sivivan Siklòn Sandy ki elijib yo e ki pa ka retounen nan kay yo, pou yo rete nan lotèl k ap patisipe nan pwogram nan.

Dat TSA bay pou kite lotèl yo, ki te pwolonje anvansa pou 1ye me, pwolonje ankò pou 29 me. FEMA pral rele aplikan ki elijib pou nouvo pwolonjman sa a, pou avize yo de dat pou kite a.

Pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa tanporè a pèmèt sivivan Siklòn Sandy ki elijib yo e ki gen kay yo ki te domaje anpil oswa ki te detwi, pou yo rete nan yon lotèl pandan yon tan limite. FEMA peye lotèl la dirèkteman pou chanm nan.

Yo te apwouve pwolonjman sa a pou ede aplikan ki elijib toujou  pou pwogram nan, pou yo rete nan lotèl pandan FEMA ak patnè leta ak lokal li yo, ap travay pou idantifye solisyon pou lojman alontèm. Yo evalye tout aplikan TSA ki nan lotèl aktyèlman yo, pou wè si yo kontinye elijib.

FEMA kontinye ap travay an kolaborasyon avèk patnè ajans lokal, leta, tribal ak volontè l yo pou asiste aplikan yo atravè treman dosye sosyal ak konpreyansif pou idantifye ak transfere yo nan lojman tanporè oswa alontèm ki pi apwopriye.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan Nouyòk, ale sou Entènèt la nan www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

 

###

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye sekouris nou yo pou asire n ap travay ansanm antanke yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, reyaji lè gen danje, fasilite retablisman, epitou minimize dega yo.

Gen asistans pou retablisman ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Last Updated: 
04/26/2013 - 10:14
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top