Federal Emergency Management Agency

FEMA, PATNÈ FEDERAL AK VOLONTÈ LI YO NOUYÒK TOUJOU

Main Content
Release date: 
04/16/2013

FEMA, PATNÈ FEDERAL AK VOLONTÈ LI YO NOUYÒK TOUJOU

Menm si dènye delè pou enskri ki te 13 avril la pase, FEMA ak patnè li yo, tankou Administrasyon Ti Komès Etazini ak plizyè lòt ajans volontè, rete Nouyòk epi yo pral kontinye ede viktim yo jiskaske travay la fini.

 

RETE KONEKTE AK FEMA

 

Pandan demach pou repare dega yo ap kontinye, viktim Siklòn Sandy yo dwe kontakte FEMA lè yo:

 • Chanje nimewo telefòn prensipal o. Bon enfòmasyon pou kontakte ou ki mache - tankou yon nimewo travay oswa pòtab - enpòtan ;
 • Demenaje nan yon lòt adrès oswa chanje adrès ou resevwa lèt;   
 • Resevwa yon lèt FEMA voye epi ou gen kesyon sou li;
 • Resevwa yon regleman asirans;
 • Vle konnen sitiyasyon aplikasyon ou; oubyen
 • Vle ajoute enfòmasyon depo dirèk.

LIY TELEFÒN FEMA A

 • Aplikan yo ka rele liy telefòn FEMA a nan 800-621-3362 (Vwa, 7-1-1/Relè) ou TTY 800-462-7585 pou mete FEMA ajou sou sitiyasyon ou oswa poze kesyon. Liy nan ouvri  7 a.m. jiska 10 p.m. EDT, chak jou, jiskaske nou chanje li.

 

 • Liy telefòn FEMA a gen moun ki pale plis pase 40 lang pou reponn kesyon, mete enfòmasyon pou kontakte ou ajou ou verifye sitiyasyon aplikasyon ou. Rele 800-621-3362 ou TTY 800-462-7585 epi chwazi Opsyon 2 pou Espanyòl ou Opsyon 3 pou lòt lang.

 

ADMINISTRASYON BIZNIS TI KOMÈS ETAZINI (SBA) LA POU EDE

 

SBA la pou reponn kesyon ou sou jan pwopriyetè kay, moun k ap lwe ak biznis ka prete lajan pou dezas sou yon ti kras enterè. 

 

 • Nimewo Sant Sèvis Kliyan Dezas SBA a se 800-659-2955

(TTY 800-877-8339).

 • Epi tou ou ka jwenn asistans SBA lè ou voye yon imèl bay DisasterCustomerService@sba.gov ou vizite sba.gov
 • Vizite yon Sant Asistans Prè Pou Dezas oswa yon Sant Retablisman Biznis. Pou jwenn sant ki ki pre w la oubyen pou enfòmasyon sou sitiyasyon aplikasyon ou a, rele  800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

 

GEN YWIT SANT RETABLISMAN POU DEZAS KI LOUVRI TOUJOU

 

 • Fema ak reprezantan SBA yo ka reponn kesyon nan chak sant retablisman pou dezas.

 

Kings

MCU parking lot

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

Lè nòmal li louvri: 9 a.m. jiska 6 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

Nassau

Recreation Center and Ice Arena

700 Magnolia Blvd.

Long Beach, NY 11561

 

Lè nòmal li louvri: 11 a.m. jiska 8 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

Island Park Village Hall

(LIRR) parking lot

127 Long Beach Rd.

Island Park, NY 11558

 

Lè nòmal li louvri: 11 a.m. jiska 8 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East

Seaford, NY 11783

 

Lè nòmal li louvri: 11 a.m. jiska 8 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

 

Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

 

Lè nòmal li louvri: 9 a.m. jiska 6 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

 

Lè nòmal li louvri: 9 a.m. jiska 6 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

Richmond

Kia in Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

 

Lè nòmal li louvri: 9 a.m. jiska 6 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

Suffolk

Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd.

Copiague, NY 11726

 

Lè nòmal li louvri: 11 a.m. jiska 8 p.m., lendi-vandredi

9 a.m. jiska 3 p.m., samdi

 

                                                                ###

Last Updated: 
04/19/2013 - 12:34
Back to Top