Main Content

HMGP parapò CDBG

Release date: 
03/29/2013
Release Number: 
Fact Sheet 27

Pwogram Sibvansyon pou Rediksyon Danje – HMGP

 • Apre yon deklarasyon pou gwo katastwòf, FEMA bay sibvansyon fleksib pou pwojè ki dwe bay solisyon alontèm pou yon risk espesyal. Moun ap biznis yo pa ka aplike dirèkteman nan eta a oswa nan FEMA, men moun gouvènman lokal oswa òganizasyon prive nan non-komèsyal yo ka aplike pou bay avantaj pou yon moun oswa pou yon biznis.

Pwogram Sibvansyon Debaz HUD pou Devlopman Kominote - CDBG

 • HUD bay sibvansyon fleksib pou ede vil yo, konte yo ak eta yo jwenn sekou nan katastwòf Prezidan an deklare yo sitou nan zòn kote moun yo touche ti revni ak revni modere. Moun yo pa kalifye pou sibvansyon debaz yo. Gouvènman eta yo ak gouvènman lokal yo kalifye pou sibvansyon debaz ki kapab bay avantaj pou moun ak biznis ki pa t satisfè bezwen rekonstwiksyon yo.

Fason yo ka itilize sibvansyon HMGP:

 • Acha pwopriyete/demenajman (racha)
  • Acha kay ki nan kote ki ka inonde nan men pwopriyetè ki vle epi ki retounen nan kay ki nan espas ouvè. Kay la demoli oswa chanje zòn, epi gouvènman lokal la ap vin nouvo pwopriyetè kay la.
  • Racha yo volontè sèlman pou pwopriyetè kay yo epi se eta a ki alatèt pwogram nan.
 • Elevasyon bilding ki nan zòn ki ka inonde
 • Re-ekipe bilding yo pou diminye domaj yo nèt nan katastwòf
 • Pwojè rediksyon inondasyon nan zòn yo

Fason yo ka itilize sibvansyon CDBG:

 • Eta yo ak minisipalite yo ap deside ki pwojè ki dwe egzekite avèk sibvansyon CDBG.
 • Pwogram CDBG Eta New York ap bay bourad lajan pou vil, ti vil, ak vilaj ki kalifye yo pou devlope kominote dirab lè yo bay lojman ki bon ak pa chèanviwònman pou viv, ak lè yo agrandi opòtinite ekonomik sitou pou moun ki touche ti revni ak moun ki touche revni modere yo.
 • Pwogram nan sipòte aktivite oswa pwojè ki nan avantaj fanmi ki touche ti revni ak revni modere, kreye opòtinite pou jwenn djòb pou moun ki touche ti revni ak revni modere yo; anpeche oswa elimine bidonvil ak wouy; oswa satisfè bezwen devlopman yon kominote ki reprezante yon menas grav k ap rive sou sante oswa byennèt kominote a.
Last Updated: 
04/11/2013 - 15:48