Main Content

Lokatè yo ta dwe ranpli ak remèt aplikasyon SBA yo

Release date: 
03/27/2013
Release Number: 
NR-190

NEW YORK – Lokatè New York yo ka kalifye pou resevwa sibvansyon siplemantè nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans. Pou lokatè yo konnen si yo kalifye, yo dwe ranpli ak remèt aplikasyon pou yo prete lajan akòz katastwòf la nan U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Ameriken).

Yon moun pa gen obligasyon pou aksepte prete lajan nan SBA akòz katastwòf la. Men, enfòmasyon yo bay nan aplikasyon pou prete lajan an ka sèvi pou detèmine si yo kalifye pou plizyè kalite pwogram FEMA ki kapab ede lokatè yo rebati lavi yo.

Michael F. Byrne, ofisye kowòdinasyon FEMA nan New York, di konsa, “Gen anpil lokatè nan popilasyon New York la, epi retounen nan aktivite yo enpòtan anpil pou vil la retounen nan aktivite li. Anpil lokatè enskri nan FEMA epi anpil ladan yo ap resevwa èd kounye a.”

Lokatè, menm jan ak pwopriyetè kay yo, ka kalifye pou jwenn Asistans FEMA pou satisfè Lòt Bezwen yo. Lòt asistans sa yo la a pou ede moun ki viktim ki fè depans nesesè ki pa asire oswa ki pa asire ase epitou ki gen bezwen serye akòz katastwòf la. Li enpòtan pou moun ki viktim yo konprann yo dwe ranpli ak retounen aplikasyon yo pou prete lajan nan SBA pou yo ka kalifye pou sibvansyon Asistans pou Lòt Bezwen yo.

Yo kapab itilize sibvansyon sa yo pou:

  • Ranplasman oswa reparasyon byen pèsonèl nesesè ki pèdi oswa domaje nan katastwòf la, atik kay tankou mèb chanm oswa aparèy menaje, ak zouti ak ekipman ki nesesè pou travay endepandan pou djòb yo.
  • Veyikil prensipal ak dezyèm veyikil apwouve ki domaje nan katastwòf la.
  • Depans medikal ak depans dantè ki asosye avèk katastwòf la
  • Depans pou sèvis antèman ak antèman ki asosye avèk katastwòf la

Lokatè ki vle jwenn lajan prete nan SBA ka kalifye pou prete jiska $40,000 dola pou byen pèsonèl yo pèdi.

Dat limit pou aplike pou asistans FEMA oswa pou prete lajan nan SBA se 29 mas 2013.

Yon fason ki senp pou ranpli aplikasyon an se nan Entènèt, avèk aplikasyon elektwonik SBA pou prete lajan. Konekte sou Entènèt nan sitwèb https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. W ap jwenn plis enfòmasyon depi ou rele nimewo gratis Sant Sèvis Kliyan SBA pou Katastwòf, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Gen asistans ki disponib tou depi ou voye yon imèl ba DisasterCustomerService@sba.gov oswa depi ou konekte sou entènèt nan sitwèb sba.gov.                                                         

Moun yo kapab enskri nan FEMA sou Entènèt nan sitwèb DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo nan sitwèb m.fema.gov. Aplikan yo ka rele 800-621-3362 (Pou pale, 7-1-1/Relè) oswa TTY 800-462-7585. Liy telefòn yo fonksyone depi 7 a.m. jiska 10 p.m. Lè Avanse Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn.

Last Updated: 
04/10/2013 - 16:26
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: