Main Content

FEMA ap chèche kandida pou Konsèy Preparasyon Jèn

Main Content
Release date: 
03/27/2013
Release Number: 
NR-193

NEW YORK – Ajans Jesyon Ijans lan solisite kandida pou patisipe nan Konsèy Preparasyon Jèn Ajans lan.

Konsèy Preparasyon Jèn nan bay yon opὸtinite pou jèn lidè sèvi kὸm manm nan yon konsèy nasyonal ki distenge. Yon lὸt benefis se konplete yon pwojè preparasyon jèn selon chwa yo.

Manm konsèy yo gen yon chans pou aprann sou preparasyon pou katastwὸf de lidè nan FEMA ak lὸt ὸganizasyon nasyonal ki konsakre yo nan preparasyon jèn.

Moun yo chwazi yo ap patisipe nan Somè Konsèy Preparasyon Jèn nan, yon rankont ak lidè jesyon ijans yo pou diskite etap pou ranfὸse rezistans nasyon an kont tout kalite katastwὸf. Manm konsèy yo ka patisipe tou nan rankont preparasyon nasyonal, rejyonal, eta, tribi, ak lokal yo.

Patisipan yo sanse reprezante pèspektiv jèn sou preparasyon ijans ak transmisyon enfὸmasyon nan kominote yo. Chak konsèy sanse devlope epi konplete yon pwojè ki gen rapὸ ak preparasyon espesifik rejyon li ak entere rejyon l yo. Anplis yap patisipe nan Somè a nan ete 2013, manm konsèy yo ka patisipe tou nan rankont preparasyon nasyonal, rejyonal, eta, tribi ak lokal yo epi prezante travay yo.

Yo prevwa pou manm yo rankontre ak FEMA sou yon baz regilye atravè apèl konferans pou bay rezilta ki kontini sou estrateji, inisyativ ak projè pandan tout dire manda yo a.

Nou ankouraje nenpὸt moun ki nan laj 12 ak 17 an ki angaje nan preparasyon endividyèl ak kominotè pou aplike oswa nome pou sèvi nan Konsèy Preparasyon Jèn nan.

Yon moun ka aplike nan non pa l, oswa yon adilt ki familye ak aktivite preparasyon jèn yo ka nome l.

Moun ki enterese pou aplike dwe soumèt yon fὸm aplikasyon ranpli, yon lèt prezantasyon ak yon lèt rekὸmandasyon. Let rekὸmandasyon an ka soti nan men yon adilt, ki enkli yon paran, responsab,  premye repondan oswa  pwofesè.

Nou dwe resevwa tout aplikasyon ak materyèl sipὸ pou pita 19 Avril 2013 a 11:59 E.D.T. pou w ka kalifye.

Yap seleksyone manm konsèy yo baze sou pὸs vakan yo epi yap pibliye an Me 2013. Lè yo seleksyone, manm yo ap sèvi nan Konsèy la pou en an, ak opsyon pou pwolonje pou yon lὸt ane, ki baze sou yon demand fὸmèl FEMA.

Pou plis enfomasyon sou Konsèy Preparasyon Jèn ak travay FEMA sou preparasyon jèn, epi pou jwenn aksè a materyèl aplikasyon yo, tanpri ale sou www.ready.gov/youth-preparedness.

 

 

Last Updated: 
04/11/2013 - 15:59
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: