Main Content

Yon prè SBA akòz katastwòf ka yon a biznis ki entèlijan

Release date: 
02/05/2013
Release Number: 
NR-160

NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis, kay oswa òganizasyon prive ki pa komèsyal. Gen yon prè pou biznis ki pèdi akòz Ouragan Sandy. Gen yon prè ki disponib tou pou yon asosyasyon pwopriyetè kay pou gen yon zòn komen repare, epi gen bon nouvèl sou lè pou fè premye peman sou nenpòt lajan ou prete akòz katastwòf. 

Prè pou Domaj Ekonomik nan Katastwòf

SBA ofri yon prè pou fon woulman pou bay soulajman pou domaj ekonomik katastwòf la lakòz.

Yon prè akòz katastwòf la disponib pou biznis ki kalifye ak pou òganizasyon non-komèsyal prive menmsi kay la pa t pran domaj nan Ouragan Sandy.

Prè sa yo se pou ti biznis, koperativ agrikòl ak sèten òganizasyon prive ki pa komèsyal pou peye bòdwo ki poko peye a biznis ki pèdi akòz katastwòf la. Yo bay prè pou domaj ekonomik yo pou apeprè $2 milyon dola, men total prè pou domaj fizik ak domaj ekonomi yo pa kapab depase $2 milyon dola.

Gen 17 konte nan New York ki kalifye pou Prè akòz Domaj Ekonomik nan Katastwòf. Premye 13 konte yo se konte yo deziyen avèk deklarasyon prezidansyèl pou katastwòf pou yo Asistans Endividyèl FEMA. Konte sa yo se Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.

Kat (4) lòt konte kalifye paske yo chak gen yon fwontyè komen avèk youn nan 13 konte ki deziyen yo. Lòt konte yo sa ki kalifye pou yon Prè akòz Domaj Ekonomik nan Katastwòf se konte Columbia, Delaware, Duchess ak Greene.

Prè pou Zòn Komen akòz Katastwòf pou Asosyasyon

Prè SBA pou apeprè $2 milyon dola disponib tou pou Asosyasyon Pwopriyetè Kay, Devlopman Inite Planifye ak devlopman sanblab ki gen enterè komen. Moun yo pa ka prete lajan pou repare zòn komen ki se responsablite asosyasyon an.

Peman sou Prè pou Katastwòf yo Repòte

Premye peman pou yon prè sou katastwòf dwe fèt nan senk (5) mwa ki vini apre dat Nòt SBA.

Dat limit pou aplike pou yon prè nan SBA akòz katastwòf se 27 fevriye 2013 pou domaj fizik ak 31 jiyè 2013 pou prè pou Domaj Ekonomik nan Katastwòf la.

Yon fason ki senp ak rapid pou ranpli aplikasyon an se nan Entènèt, avèk aplikasyon elektwonik SBA pou prete lajan. Konekte sou Entènèt nan sitwèb https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Answit, ou kapab resevwa dènye enfòmasyon sou sitiyasyon aplikasyon ou depi ou rele nimewo 800-659-2955 (800-877-8339 pou moun ki soud ak moun ki mal pou tande).

Reprezantan sèvis kliyan SBA yo disponib pou bay oswa pou aksepte aplikasyon pou prè ki gen ti to enterè, epi pou reponn kesyon nan tout sant sekou New York/FEMA pou katastwòf ak nan sant sekou SBA yo pou biznis ak Sant Asistans Prè akòz Katastwòf. Pou jwenn sant sekou pou biznis ki pi pre ou, konekte sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov oswa rele 800-659-2955 (TTY 800-877-8339.)      

Pou jwenn sant sekou pou katastwòf ki pi pre ou, tcheke lokalizatè sant sekou pou katastwòf sou Entènèt nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers oswa, avèk yon tablèt enfòmatik oswa yon telefòn entèlijan, ale nan sitwèb m.fema.gov. Ou ka voye tèks “DRC” ak Kòd Postal ou tou ba 43362 (4FEMA). Pa egzanp, si ou t ap viv nan Staten Island, ou ta ka voye tèks:  “DRC 10301.” Oswa rele 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

W ap jwenn plis enfòmasyon depi ou rele nimewo gratis Sant Sèvis Kliyan SBA pou Katastwòf, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Gen asistans ki disponib tou depi ou voye yon imèl ba DisasterCustomerService@sba.gov oswa depi ou ale sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov.                                                     

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye repondè nou yo pou asire n ap travay ansanm antan yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, bay repons pou danje yo, retabli nou apre yo, epitou minimize yo.

Gen asistans pou sekou ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Asistans lojman FEMA pou yon ti tan ak sibvansyon pou depans transpò piblik, depans pou swen medikal ak swen dantè, ak depans pou sèvis finerè ak antèman pa egzije moun pou yo aplike pou yon prè SBA. Men, aplikan ki resevwa aplikasyon prè SBA dwe soumèt yo ba ofisye kredi SBA pou yo kapab kalifye pou asistans ki garanti byen pèsonèl, reparasyon oswa ranplasman veyikil, ak depans pou amenaje ak depo.

Last Updated: 
02/05/2013 - 17:33
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: