Main Content

Pou sivivan yo ka kontinye resevwa asistans pou lwaye, se pou yo resètifye

Release date: 
02/04/2013
Release Number: 
NR-159

NOUYÒK – Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) rekonèt gen sèten sivivan ki ka bezwen asistans anplis pou lwaye tanporè pou ede yo atenn objektif yo genyen pou lojman pèmanan.

Pifò aplikan ki kalifye yo te resevwa inisyalman kat mwa asistans pou lwaye e yo ka kalifye pou resevwa èd anplis, si kay rezidansyèl yo ki te domaje a poko abitab.

Aplikan ki kontinye gen bezwen pou asistans pou lwaye tanporè e ki te siyen yon kontra lwaye ki valid, dwe:

  • Konplete fòm “Deklarasyon poutèt ou kontinye bezwen asistans pou lwaye (Declaration for Continuing Need for Rental Assistance)” ke yo resevwa pa lapòs avèk tout enfòmasyon apwopriye yo, e se pou yo retounen l pa lapòs bay FEMA nan adrès ki make sou fòm lan.
  • Aplikan yo ap gen pou yo soumèt enfòmasyon sou ni depans yo fè anvan dezas la ni depans aktyèl yo, ki konsène tout moun nan kay yo, tankou pa egzanp souch chèk pewòl pou verifye revni.
  • Se pou yo soumèt tou yon kopi kontra lwaye yo avèk non ak nimewo telefòn pwopriyetè kay la. 
  • Aplikan ki pa gen fòm lan dwe kontakte liy asistans FEMA a nan 800-621-3362 (7-1-1 Sèvis Relè oswa Sèvis Relè pa Videyo disponib) oswa (TTY/pou moun ki soud oswa bèbè) 800-462-7585.

Pwosesis revizyon an pèmèt pou FEMA sèvi kòm yon bon defansè lajan kontribyab yo paske li egzije pou aplikan yo pwouve yo kontinye gen bezwen pou lojman.

FEMA rekonèt moman sa a se yon moman ki difisil pou sivivan Siklòn Sandy yo e li rekonèt tou gen sèten fanmi ki bezwen asistans tanporè adisyonèl pou ede yo retabli. Kidonk, n ap ankouraje fanmi yo pou yo retounen nan kay ki repare yo oswa pou yo ale nan lojman yo ka peye, leplivit ke posib.

Aplikan ki gen nenpòt kesyon oswa enkyetid konsènan asistans pou lwaye tanporè dwe kontakte liy asistans FEMA a nan, 800-621-3362.                        

Si w bezwen plis enfòmasyon sou retablisman apre dezas nan Nouyòk, ale nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
02/06/2013 - 08:43
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: