Federal Emergency Management Agency

FEMA apwouve $80 milyon dola pou ede kominote New York yo rebati apre Ouragan Sandy

Main Content
Release date: 
02/01/2013
Release Number: 
NR-157

NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans anonse apwobasyon $80 milyon dola nan sibvansyon Asistans Piblik pou ede kominote yo fè netwayaj ak retounen nan aktivite yo apre Ouragan Sandy.

Sibvansyon pou Vil New York gen ladan $30 milyon dola pou ranbouse NYPD pou travay siplemantè anplwaye, itilizasyon ekipman ak materyèl ki asosye avèk mezi pwoteksyon pou ijans. Yon sibvansyon $7 milyon dola ki ranbouse FDNY pou mezi pwoteksyon pou ijans tankou ranmasaj dlo nan 2,471 sousòl ak netwayaj lari pou pèmèt veyikil ijans yo sikile.

Depatman Pwoteksyon Anviwònman Vil New York te resevwa ranbousman pou mezi pwoteksyon pou ijans avèk yon sibvansyon $10 milyon pou pwoteje ak repare zòn ki domaje yo pou yon ti tan, epitou pou opere ekipman ponpaj ak dèlko ijans yo.

Sibvansyon Asistans Piblik afekte tout zòn ki afekte nan Ouragan Sandy. Nouvo sibvansyon yo bay plis pase $6.2 milyon dola pou Brookhaven Township pou ranmasaj ak eliminasyon debri; $9.5 milyon dola pou ranbouse Islip Township pou efò ki fèt nan batay kont menas imedyat pou pwopriyete amelyore piblik ak prive; ak $15 milyon dola pou Depatman Lapolis Konte Nassau pou travay siplemantè anplwaye, itilizasyon ekipman ak materyèl ki asosye avèk mezire pwoteksyon pou ijans.

Pwogram Asistans Piblik FEMA ap ranbouse gouvènman eta a ak gouvènman lokal yo ak sèten òganizasyon prive non-komèsyal 75 pousan frè pou depans ki asosye avèk katastwòf la avèk mezi pwoteksyon pou ijans, ranmasaj debri, ak reparasyon ak modènizasyon enfrastrikti domaje.

  • 14 konte New York yo deziyen pou resevwa Asistans Piblik Konte sa yo se Bronx, Greene, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.

Se Eta New York ki administre Asistans Piblik la, epi se FEMA ki finanse li.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Asistans Piblik FEMA, konekte sou Entènèt nan sitwèb: www.dhses.ny.gov/oem/recovery.

Pou jwen pis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
02/04/2013 - 17:52
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top