Main Content

FEMA, patnè yo bay èd pou bezwen enpòtan

Main Content
Release date: 
01/31/2013
Release Number: 
NR-155

NEW YORK – Apre yon katastwòf, gen anpil sous sipò pou moun ki viktim yo lè y ap kòmanse retounen nan aktivite yo. Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèl pati yon ekip ki gen ajans federal, ajans eta, ajans tribi oswa ajans gouvènman lokal, òganizasyon volontè, sektè prive ak òganizasyon relijye.

FEMA ede moun ki viktim nan yon katastwòf ki gen depans enpòtan yo pa gen mwayen pou fè nan nenpòt lòt fason. Ou ka itilize asistans pou sibvansyon sa a pou ede garanti atik oswa sèvis pou anpeche oswa pou metrize yon difikilte akòz yon katastwòf. Atik oswa sèvis konsa gen ladan lojman pwovizwa, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl ak lòt bezwen ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa garanti nan asirans ou. Moun ki viktim ki enskri nan FEMA ka kalifye pou jiska $31,900, pi gwo kantite lajan sibvansyon.

Asistans FEMA bay la ka pa ase pou repare kay ki domaje nan kondisyon li te ye anvan katastwòf la, epi li ka pa ase pou tout pèt ou fè nan domaj kay la. Lajan  pou repare yon kay se pou itilize sèlman pou fè kay la vin pwoteje, sanitè ak fonksyonèl.

Youn nan sous enpòtan sekou alontèm se Administrasyon Ti Biznis Ameriken (SBA), ki ofri lajan prete pou ti enterè pou pwopriyetè kay ak lokatè yo. Pwopriyetè kay yo ka kalifye pou prete jiska $200,000 dola pou repare oswa pou ranplase kay yo ki domaje nan tanpèt. Pwopriyetè kay yo ak lokatè yo ka kalifye pou apeprè $40,000 pou ranplase byen pèsonèl yo.

Answit, plis pase 500 òganizasyon kominotè ak òganizasyon relijye lokal ap patisipe nan ede viktim Sandy yo avèk sekou yo. Yo bay plizyè kalite sèvis tankou reparasyon kay, gadri, sèvis konsèy, eliminasyon salte ak imidite nan kay ki domaje nan katastwòf.

Moun ki te pèdi zafè yo akòz Ouragan Sandy gen jiska mèkredi 27 fevriye pou enskri nan FEMA pou yo ka jwenn asistans sibvansyon. Yo ta dwe enskri menmsi yo gen asirans. Si viktim yo aplike anvan dat limit lan sa ka ede yo evite yon mank lajan si yo jwenn yo pa gen ase asirans annapre oswa si yo gen plis domaj.

Men konte nan New York yo deziyen pou jwenn asistans apa: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.

Ou kapab jwenn èd miltilengwal pou lang ki pa Angle ak Panyòl depi ou rele Liy Asistans FEMA pou gratis nan nimewo 866-333-1796. Aplikan ki kalifye yo ka enskri sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablè enfòmatik yo nan sitwèb m.fema.gov. Moun yo kapab rele liy dirèk FEMA tou nan nimewo 800-621-3362. (Relè 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo disponib) oswa TTY 800-462-7585. Sant apèl liy dirèk yo disponib depi 7:00 a.m. jiska 1:00 a.m., Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York, ale sou sitwèb: www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye repondè nou yo pou asire n ap travay ansanm antan yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, bay repons pou danje yo, retabli nou apre yo, epitou minimize yo.

Gen asistans pou sekou ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Asistans lojman FEMA pou yon ti tan ak sibvansyon pou depans transpò piblik, depans pou swen medikal ak swen dantè, ak depans pou sèvis finerè ak antèman pa egzije moun pou yo aplike pou yon prè SBA. Men, aplikan ki resevwa aplikasyon prè SBA dwe soumèt yo ba ofisye kredi SBA pou yo kapab kalifye pou asistans ki garanti byen pèsonèl, reparasyon oswa ranplasman veyikil, ak depans pou amenaje ak depo.

Last Updated: 
02/01/2013 - 15:20
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: