Federal Emergency Management Agency

Sant Asistans Sekou pou Katastwòf nan New York pral mete yon pwen final nan sèvis la Jou Dimanch yo

Main Content
Release date: 
01/30/2013
Release Number: 
NR-153

NEW YORK – Tout Sant Sekou pou Katastwòf ki nan New York pral sispann ofri sèvis apati dimanch 3 fevriye 2013. Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York toujou kapab resevwa asistans lan lendi jiska samdi nan nenpòt sant sekou.

Ajans Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap kontwole kantite vizitè yo san pran souf nan tout Sant Sekou pou Katastwòf nan New York, epitou y ap revize orè operasyon an pou sa. Kantite moun ki ale nan sant sekou yo diminye nan jou dimanch. Jiska prezan, plis pase 145,000 moun ki viktim nan Ouragan Sandy te vizite sant sekou yo nan New York.

Answit, sant sekou a ki nan Sheepshead Bay Club, 3076 Emmons Ave., Brooklyn, NY, 11235 pral fèmen bonè a 1 p.m., samdi 2 fevriye 2013. Sant lan pral louvri a 10 a.m. lendi 4 fevriye.

Sant sekou ki nan American Legion, 209 Cross Bay Blvd., Broad Channel, NY 11693 pral louvri a 10 a.m. lendi 4 fevriye 2013.

Orè fonksyònman nòmal de (2) sant yo se 8 a.m. jiska 6 p.m., lendi jiska samdi.

Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ka toujou ale nan nenpòt nan 17 lòt sant ki rete louvri toupatou nan New York. Pou jwenn sant ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf disponib nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Moun yo kapab jwenn yon sant sekou – ak enskri pou jwenn èd FEMA – sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo depi yo ale nan sitwèb m.fema.gov oswa depi yo transfere aplikasyon FEMA. Moun ki viktim yo kapab rele 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) tou. Moun k ap itilize Relè 7-1-1 oswa Sèvis Relè nan Videyo (VRS) ta dwe rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone depi 7 a.m. jiska 1 a.m., Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Pou sèvis entèpretasyon nan lòt lang, rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796.

Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki nan New York gen jiska 27 janvye 2013 pou yo enskri pou asistans federal akòz katastwòf, ki kapab gen ladan lajan pou peye lwaye, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa garanti nan asirans.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York, ale sou sitwèb: www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/31/2013 - 11:47
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top