Main Content

Pa rete anpil tan pou sivivan siklòn Sandy ki nan Nouyòk yo ale nan 3 Sant Sekou akòz Katastwòf

Main Content
Release date: 
01/25/2013
Release Number: 
NR-150

NOUYÒK – Sivivan siklòn Sandy ki nan Nouyòk gen jiska 6 p.m. samdi 2 fevriye pou yo resevwa asistans nan twa sant sekou akòz katastwòf (Disaster Recovery Centers) ki nan Queens ak nan Brooklyn.

Leta Nouyòk ak Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) sipèvize avèk anpil atansyon ale-vini vizitè yo nan tout Sant Sekou akòz katastwòf ki nan Nouyòk yo. Ale-vini ki gen nan sant sa yo vin ralanti, sa ki montre sivivan nan zòn sa yo te jwenn enfòmasyon yo t ap chèche a. Jiskisi, gen pliske 11,000 sivivan ki te ale nan twa sant sa yo, konbine.

Men twa sant ki pral sispann bay sèvis apatide 6 p.m. nan samdi 2 fevriye 2013, epi adrès ak lè yo louvri se:

  • Social Security Building

Gravesend

10 Bouck Court

Brooklyn, NY 11223

Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m. De lendi a samdi

  • Community Church of the Nazarene

1414 Central Ave.

Far Rockaway, NY 11691

Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jouk rive samdi epi 9 a.m. jiska 3 p.m. dimanch (27 janvye)

  • Sands Point Professional Building

230 Beach 102nd St.

Rockaway Park, NY 11694

Orè: De 8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jouk rive samdi epi 9 a.m. jiska 3 p.m. dimanch (27 janvye)

Epitou, tout sant sekou yo ap sispann bay sèvis lèdimanch apatide 3 fevriye 2013.

Si gen sivivan ki bezwen èd, yo ka toujou ale nan nenpòt ki sant ki louvri toujou nan Nouyòk. Pou jwenn sant ki pi pre w la, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, w ap jwenn lokalizatè Sant Sekou akòz katastwòf la nan www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Epitou gen moun ki ka jwenn yon sant sekou – epi yo ka anrejistre pou yo jwenn èd FEMA – sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oubyen sou smartphone oswa sou yon tablèt, ale nan m.fema.gov oubyen telechaje aplikasyon FEMA a. Epitou sivivan yo ka rele 800-621-3362 (moun ki soud oswa bèbè ka rele 800-462-7585). Pou moun ki itilize sèvis Relè 711 (7-1-1 Relay) oswa Sèvis Relè pa Videyo (Video Relay Service), rele nan 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis la fonksyone de 7è a.m. jiska 1è a.m. Lè de lès (EST), sèt jou sou sèt jiska nouvèlòd.

Sivivan siklòn Sandy ki nan Nouyòk gen jiska 27 fevriye 2013 pou anrejistre pou resevwa èd federal nan ka dezas. Pami èd y ap bay yo, gen lajan pou peye lwaye, lajan pou fè reparasyon ki nesesè nan kay, lajan pou efè pèsonèl ki pèdi ak lòt bagay enpòtan moun vin bezwen poutèt dezas la e ke asirans pa kouvri.

Pou moun ki pale yon lòt lang, apade angle ak panyòl, FEMA gen yon sèvis ki bay moun yo asistans nan pwòp lang yo. Rele: 866-333-1796

Pou ka gen plis enfòmasyon sou retablisman apre dezas nan Nouyòk, www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen

  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/26/2013 - 11:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: