Federal Emergency Management Agency

Sèvis la pral fini nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Brooklyn

Main Content
Release date: 
01/24/2013
Release Number: 
NR-148

NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan sandy nan New York gen jiska 3 p.m. dimanch, 27 janvye 2013, pou yo ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236.

Ajans Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap kontwole kantite vizitè yo san pran souf nan tout Sant Sekou pou Katastwòf nan New York. Kantite moun k ap vini nan sant Flatlands Avenue ralanti, sa ki endike yo satisfè bezwen enfòmasyon pou viktim ki nan zòn nan. Jiska prezan, prèske 4,500 viktim te ale nan sant lan.

Rès orè sant lan se 8 a.m. jiska 6 p.m. jedi 24 janvye, vandredi 25 janvye, ak samdi 26 janvye, epi 9 a.m. jiska 3 p.m. dimanch 27 janvye.

Moun ki viktim ki bezwen èd yo ka toujou ale nan nenpòt lòt sant ki rete louvri toupatou nan New York, tankou 5 sant ki nan Brooklyn yo. Pou jwenn sant ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf disponib nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Moun yo kapab jwenn yon sant sekou – ak enskri pou jwenn èd FEMA – sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo depi yo ale nan sitwèb m.fema.gov oswa depi yo transfere aplikasyon FEMA.

Moun ki viktim yo kapab rele 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) tou. Pou sèvis entèpretasyon Panyòl, rele 800-621-3362. Pou entèpretasyon nan lòt lang, rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796.

Moun k ap itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo (VRS) ta dwe rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone depi 7 a.m. jiska 1 a.m., Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki nan New York gen jiska 28 janvye 2013 pou yo enskri pou asistans federal akòz katastwòf, ki kapab gen ladan lajan pou peye lwaye, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa garanti nan asirans.              

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York, ale sou sitwèb: www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/25/2013 - 17:09
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top