Main Content

Anrejistre ak FEMA menm si w deja anrejistre ak lòt ajans yo

Main Content
Release date: 
01/24/2013
Release Number: 
NR-147

NOUYÒK – Depi siklòn Sandy te frape Leta Nouyòk, ajans volontè ak kominote a – ansanm avèk gwoup ki baze sou lafwa ap travay men nan lamen ak moun Nouyòk pou ede yo satisfè bezwen yo – e gen sèten ajans ki te mande sivivan yo anrejistre avèk yo.

Sepandan Ajans federal kap jere ijans la (FEMA) ap raple sivivan yo pou yo anrejistre ak FEMA si yap chèche sibvansyon federal oubyen prè poutèt dezas.

“Byen souvan nou reyalize gen moun ki panse yo anrejistre ak FEMA apre yo fin pran kontak avèk manajè ki responsab ijans nan konte yo, avèk òganizasyon ki pote sekou nan ka dezas, oubyen avèk kominote lokal yo – oswa avèk òganizasyon ki baze sou lafwa yo, epoutan yo pa anrejistre ak FEMA,” sa a se deklarasyon Michael F. Byrne ki se ofisye kowòdinatè federal FEMA te fè. “Sèl jan nou ka fè sivivan ki kalifye yo jwenn asistans federal se si yo anrejistre ak FEMA.”

Sa vle di ou fèt pou anrejistre w nan FEMA menm si w te kontakte New York 2-1-1, American Red Cross (Lakwa Wouj amerikèn) oubyen nenpòt lòt ajans oswa òganizasyon lokal. Se sèlman yon anrejistreman nan FEMA ki kapab fè w jwenn sibvansyon ak prè federal.

“Pafwa, sivivan yo fè erè panse yo pa kalifye pou yo resevwa asistans federal oswa asistans leta, men lè nou revwa aplikasyon yo, nou wè yo kalifye,” selon sa Mesye Byrne te di. “Se poutèt sa li trè enpòtan pou yo anrejistre.”

Sa vle, anrejistre w nan FEMA, menm si:

 • Ou gen asirans. FEMA ka ba w asistans anplis oubyen li ka ede w ak lòt bagay ou ka bezwen e ke asirans lan pa kouvri. FEMA pa ka peye sa asirans deja peye, men moun ki gen asirans ki pat sifizan ki aplike pou FEMA ka jwenn èd apre asirans yo fin peye yo kòb dedomajman an.
  • Ou sèvi ak tout lajan lwaye konpayi asirans la te bay ki te pou kouvri Depans ou fè poutèt ou rete yon lòt kote tanporèman (Alternative Living Expenses) epi kay prensipal ou poko pare pou rete ladan.
  • Konpayi asirans ou pa kouvri depans ou fè poutèt ou rete yon lòt kote tanporèman (Alternative Living Expenses).
  • Lajan dedomajman asirans ou pou siklòn Sandy poko rive.
 • Jiskaprezan kay ou pa aksesib. Anrejistre. Si gen yon enspeksyon kay la ki nesesè pou jistifye dega yo, nap voye yon enspektè leplivit ke posib.
 • Ou se yon lokatè. Lokatè yo ka byen kalifye pou yo resevwa lajan pou peye lwaye tanporè oubyen lòt kalite asistans yo bezwen.
 • Ou panse ou ka pa kalifye. Kite espesyalis nou yo travay avè w pou yo ka ede w konnen si FEMA ka ba w yon asistans kèlkonk.
 • Ou te gen ti domaj sèlman. Li difisil pou konnen tout domaj ki genyen. Ale anrejistre kanmenm.

Sivivan yo gen jiska 28 janvye 2013 pou yo anrejsitre pou jwenn asiatans FEMA.

Anrejistreman an fasil atravè nenpòt ki mwayen FEMA bay pou anrejistre: Anrejistre sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov, anrejistre sou smartphone oswa sou yon tablèt, ale nan m.fema.gov oubyen telechaje aplikasyon FEMA a. Rele nan 800-621-3362 oswa itilize sistèm TTY nan 800-462-7585 pou moun ki soud oswa bèbè. Pou moun ki itilize Sèvis Relè 711 (711 Relay) oswa Sèvis Relè pa Videyo (Video Relay Services), rele nan 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis la fonksyone 24è sou 24, sèt jou sou sèt jiska nouvèlòd.

Pou moun ki pale yon lòt lang, apade angle ak panyòl, FEMA gen yon sèvis ki bay moun yo asistans nan pwòp lang. Rele: 866-333-1796

Epitou sivivan yo ka ale nan youn nan sant retablisman apre dezas ki louvri kounyeya nan plizyè konte yo deklare ki gen dezas. Pou ka jwenn sant retablisman apre dezas (DRC) ki pi pre w la, chwa suivan yo disponib: Voye DRC nan yon mesaj tèks ak yon kòd postal bay 43362 (4FEMA), epi yap voye yon mesaj tèks pou reponn ou ak adrès la oubyen ale nan sitwèb www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

Pami asistans pou dezas yo bay moun gen sibvansyon pou ede yo peye lwaye yo tanporèman avèk alokasyon pou repare kay yo ann ijans pou yo ka rete ladann. Epitou sivivan yo ka byen kalifye pou resevwa sibvansyon pou gwo depans grav poutèt dezas ke asirans la pa kouvri oubyen yo ka jwenn prè ki gen enterè ki ba, nan men Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration).

Pou ka gen plis enfòmasyon sou retablisman apre dezas nan Nouyòk, ale nan: www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy aak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/25/2013 - 17:06
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: