Federal Emergency Management Agency

Sant Asistans FEMA yo ap rekòmanse avèk orè nòmal yo

Main Content
Release date: 
01/18/2013
Release Number: 
NR-142

NOUYÒK – Sant Asistans Ajans Federal ki jere ijans (FEMA) yo pral rekòmanse avèk orè nòmal yo ki se 7:00 a.m. jiska 1:00 a.m. Lè de lès (EST), sèt jou pa semèn, apatide dimanch 20 janvye 2013.

Nimewo telefòn pou sèvis asistans lan se 800-621-FEMA (3362) oswa pou moun ki gen pwoblèm pou pale oswa pou tande, itilize sistèm TTY 800-462-7585. Pou 7-1-1 Sèvis Relè oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele nan 800-621-3362.

Gen operatè FEMA ki disponib pou reponn kesyon epi pou bay enfòmasyon sou tip asistans ki disponib pou viktim Siklòn Sandy yo.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lòt lang apade Angle ak Panyòl depi ou rele Liy telefòn pou apèl gratis ki pou ede moun ki pa pale angle yo, nan nimewo 866-333-1796.

Sinistre yo ka verifye estati anrejistreman yo oswa yo ka anrejistre sou entènèt la, nenpòt lè nan jounen an oswa lannwit nan www.DisasterAssistance.gov, oswa sou yon smartphone  oswa yon tablèt nan m.fema.gov. Anplisdesa, sinistre yo ka tcheke estati aplikasyon yo atravè yon sistèm Repons vokal entèyaktif ki otomatize, lè yo rele nan 800-621-FEMA (3362).

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Siklòn Sandy nan Nouyòk ale sou Entènèt nan sitwèb la ki se: nan lang Kreyòl Ayisyen www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/20/2013 - 09:29
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top