Main Content

Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk ap sispann bay sèvis 21 janvye, jou konje Martin Luther King Jr. a

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-137

NOUYÒK – Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk yo pral sispann bay sèvis jou lendi 21 janvye 2013 pou obsève jou konje Martin Luther King Jr. a. Sant yo pral rekòmanse bay sinistre siklòn Sandy yo asistans, nan madi 22 janvye 2013.

Pou jwenn sant ki pi pre w la, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, wap jwenn lokalizatè Sant Sekou akòz katastwòf la nan www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lòt lang apade Angle ak Panyòl depi ou rele Liy telefòn pou apèl gratis ki pou ede moun ki pa pale angle yo, nan nimewo 866-333-1796. Liy telefòn yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jiskaske yo avize otreman. Nou ofri asistans nan pifò lang yo, pou ede w avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans akòz katastwòf.

Patikilye ka jwenn yon sant sekou tou – epi yo ka anrejistre pou jwenn èd nan men FEMA – sou entènèt la nan www.DisasterAssistance.gov oswa sou smartphone oswa tablèt, lè yo ale nan m.fema.gov oubyen si yo telechaje aplikasyon FEMA a. Moun ki gen pwoblèm pou tande oswa pou pale, dwe rele nan 800-621-3362 oswa (TTY) 800-462-7585. Moun ki sèvi ak 711-Sèvis Relè oswa Sèvis Relè Videyo (Video Relay Services - VRS) dwe rele nan 800-621-3362.

Sinistre Siklòn Sandy yo nan Nouyòk gen jiska 28 janvye 2013 pou anrejistre pou resevwa èd federal nan ka dezas. Pami èd yap bay yo, gen lajan pou peye lwaye , lajan pou fè reparasyon ki nesesè nan kay, lajan pou efè pèsonèl ki pèdi ak lòt bagay enpòtan moun vin bezwen poutèt dezas la e ke asirans pa kouvri.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Siklòn Sandy nan Nouyòk ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang kreyòl Ayisyen nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/17/2013 - 09:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: