Main Content

Gen plizyè rezon ki ka fè w aplike pou yon prè SBA bay nan ka dezas

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-141

NOUYÒK – Rezon ki fè moun ki sinistre nan Nouyòk poutèt siklòn Sandy pa aplike pou yo fè prè a yon to enterè ki ba nan men Administrasyon Ti Antrepriz Lèzetazini (U.S. Small Business Administration), se menm rezon sa yo ki fè yo ta dwe aplike – nan dat limit 28 janvye oswa anvan dat sa a.

Men, mwen pa kalifye epi mwen pagen biznis.”

Twaka nan lajan SBA prete poutèt ka dezas, se moun an patikilye ak plizyè fanmi ki prete yo, epi to enterè a ka trè ba, jiska 1.688 pousan, epi w ka gen jiska 30 lane pou remèt li. Prè yo fè bay mèt kay yo sèvi pou yo swa repare oswa ranplase kay yo ki te sibi domaj poutèt dezas la. Epitou lajan prè a pèmèt mèt kay ak lokatè peye pou ranplase bagay pèsonèl yo genyen ki te domaje nan dezas la.

“Mwen pa vle fè yon prè oubyen mwen pa ka kalifye pou yon prè.”

Se pa poutèt ou ranpli yon aplikasyon pou fè yon prè ki fè w oblije aksepte prè a, sepandan moun an patikilye ak fanmi ki enterese yo fèt pou yo ranpli aplikasyon prè SBA a kanmenm avan yo ka menm konsidere jwenn sibvansyon ak lòt pwogram FEMA. Pami pwogram sa yo, genyen asistans nan ka dezas pou peye pou depans medikal ak depans dantè, depans pou ranje machin, achte rad ak lòt atik pou kay. Lè w ranpli aplikasyon SBA a, sa pèmèt pwosesis onivo federal pou retablisman apre dezas la kontinye epi sa montre tou ou dispoze pou konsidere tout posibilite ki ka genyen.

“Se twòp traka pou ranpli yon aplikasyon.”

Ou pap menm pran 30 minit pou w ranpli yon aplikasyon. Epitou moun k ap aplike yo ka chita an tèt-a-tèt ak yon moun ki ka ede yo ranpli aplikasyon an nan nenpòt ki Sant Sekou akòz katastwòf oswa nan nenpòt sant retablisman biznis SBA. Yon ti fason senp, rapid, e ki disponib pou w ranpli aplikasyon an, se sou entènèt la, si w itilize aplikasyon pou prè elektwonik SBA a. Annik ale nan https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Metsouli, ou ka resevwa dènye enfòmasyon sou aplikasyon w lan si w rele nan 800-659-2955 (800-877-8339 pou moun ki soud oswa bèbè).

Men mwenmenm se nan lwaye mwen ye, mwen pa mèt kay.”

Moun ki nan lwaye ki bezwen repare oswa ranplase atik ki nesesè yo pèdi lè siklòn Sandy te pase ka jwenn èd nan men SBA. Moun ki nan lwaye yo ka kalifye pou prete lajan nan SBA pou yo remèt alalong, ak to enterè ki trè ba, pou yo repare oswa ranplase atik pèsonèl tankou rad, mèb, machin, oswa aparèy ki swa domaje oswa ki kraze nan dezas la.

Mwen pral tann pou m resevwa lajan asirans la.”

Sivivan yo pa ta dwe tann yo resevwa lajan konpayi asirans yo anvan yo aplike pu yon prè asistans apre dezas nan men SBA. Si yon moun ki te afekte pa konnen ki kantite bagay yo pèdi ke konpayi asirans oswa lòt sous pwoteksyon pral kouvri yo, SBA ap konsidere prete lajan pou montan pèt total la jiska limit ki etabli a, pouvike moun k ap prete lajan an dakò pou l itilize lajan asirans la pou l bese oswa ranbouse lajan li prete nan SBA a. 

 “Mwen se mèt kay la men se pa domisil prive m.”

Si w gen yon kay epi w itilize l pou fè biznis nòmalman, tankou yon kay ou mete nan lwaye, gen posibilite pou kalifye antanke mèt biznis la. Sa nou konseye w se soumèt aplikasyon an epi kite SBA pran yon desizyon sou sa.

“Poukisa pou m ale foure tèt mwen nan SBA lè mwenmenm sou bò pa m mwen bezwen elve oswa fè kay mwen vin pi wo.”

Si yo apwouve aplikasyon pou prè poutèt dezas ke w soumèt la, gen posibilite pou jwenn lòt sous lajan pou kouvri depans renovasyon ki ka pwoteje kay ou kont lòt domaj alavni. Men kèk egzanp renovasyon: Ogmante nivo kay ou, bati miray pou kenbe kay la, bati mi pou bloke lanmè a, ponp vidanj, elatriye.

”Yo pat aksepte bay vwazen nou yo yon prè SBA byenke yo fè plis lajan pase nou.”

Pa fè erè elimine tèt ou.  Chak sityasyon diferan epi si w santi w ka gen pwoblèm pou kalifye pou prè a, SBA ap antann li avèk ou.  Pa bliye, si yon mèt kay oswa yon lokatè pa ka kalifye pou yon prè SBA, yo pral refere yo bay FEMA pou FEMA konsidere ba yo yon sibvansyon.

Gen reprezantan sèvis kliyan SBA ki disponib pou bay oswa aksepte aplikasyon pou prè poutèt dezas ak to enterè ki ba anpil, epi yo ka reponn kesyon nan tout sant sekou akòz katastwòf Leta Nouyòk/FEMA epi nan

sant retablisman biznis SBA. Pou ka jwenn sant retablisman biznis ki pi pre w la, annik ale nan www.sba.gov  oswa rele nan 800-659-2955 (800-877-8339 pou moun ki soud oswa bèbè).

Pou ka jwenn sant sekou akòz katastwòf ki pi pre w la, gade nan sèvis ki lokalize sant sekou yo nan www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers oswa itilize yon tablèt oubyen yon smartphone, pou ale nan m.fema.gov. Epitou ou ka voye yon mesaj tèks « DRC » ak kòd postal ou bay 43362 (4FEMA). Paregzanp, si w rete Staten Island, voye tèks:  “DRC 10301.” Oswa rele nan 800-621-3362 ( 800-462-7585 pou moun ki soud oswa bèbè).

Moun k ap aplike yo ka aplike sou entènèt tou si yo itilize aplikasyon pou prè elektwonik la ki nan sitwèb SBA ki byen pwoteje nan https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Pou ka jwenn plis enfòmasyon, annik rele sant sèvis kliyan dezas SBA nan nimewo gratis 800-659-2955 (800-877-8339 pou moun ki soud oswa bèbè). Epitou yo ka ede w si w voye yon emèl bay DisasterCustomerService@sba.gov oswa si w ale nan sitwèb www.sba.gov.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Siklòn Sandy nan Nouyòk ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang kreyòl Ayisyen nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/23/2013 - 10:23
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: