Federal Emergency Management Agency

FEMA Pwolonje Pwogram Asistans Abri Pwovizwa a nan New York pou yon Lòt 14 Jou

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-135

New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki pa kapab retounen lakay yo, rete nan otèl oswa motèl patisipan yo.

Nouvo pwolongasyon an ap pèmèt aplikan yo rete nan otèl patisipan yo jouk nan dat 27 janvye 2013. FEMA ap rele aplikan ki kalifye yo pou pwolongasyon an pou fè yo konnen dat pou yo kite otèl la se 27 janvye.    

Ofisye Kowòdinasyon Federal FEMA, Michael F. Byrne, di konsa, “Pwogram Asistans Abri Pwovizwa se yon solisyon pwovizwa pou sitwayen ki bezwen yon kote pou rete pandan n ap kontinye travay avèk eta nou ak patnè lokal nou yo pou ede fè moun yo retounen lakay yo pou lontan. Sa a se priyorite nimewo en nou.”

Jerome M. Hauer, Manm Komisyon Divizyon Sekirite Teritwa ak Sèvis Ijans Eta New York, di konsa, “Sou non Gouvènè Cuomo, mwen di FEMA mèsi poutèt yo apwouve demann Eta a pou pwolonje pwogram Asistans Abri Pwovizwa a. Pwolongasyon pwogram enpòtan sa a ap bay asistans ki nesesè pou moun ki afekte nan Ouragan Sandy pandan y ap kontinye jwenn sekou ak rebati.”

Sa a se yon pwogram alontèm ki mete fanmi yo nan otèl pandan y ap fè tranzisyon nan lojman yo alontèm.

Pou kalifye pou TSA, moun ki viktim yo dwe aplike dabò pou asistans federal nan FEMA. Pou fè sa, yo dwe:

  • Enskri nan telefòn entèlijan oswa nan tablèt enfòmatik avèk aplikasyon FEMA oswa ale nan sitwèb m.fema.gov; oswa
  • Enskri depi ou rele 800-621-FEMA (3362) (TTY 800-462-7585). Pou 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele 800-621-3362.
  • Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf.                                    

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York nan lang Kreyòl Ayisyen, konekte sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/17/2013 - 09:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top