Main Content

Sa a se dènye chans pou sinistre Siklòn Sandy nan Nouyòk yo vizite 4 Sant Sekou akòz katastwòf

Main Content
Release date: 
01/11/2013
Release Number: 
NR-134

NOUYÒK – Sinistre siklòn Sandy nan Nouyòk yo pa rete anpil tan ankò pou yo ale nan kat Sant Sekou akòz katastwòf.

Leta Nouyòk ak Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) sipèvize avèk anpil atansyon ale-vini vizitè yo nan tout Sant Sekou akòz katastwòf ki nan Nouyòk yo. Kantite ale-vini nan kat sant sa yo te ralanti, sa ki vle di sinistre nan zòn sa yo te jwenn enfòmasyon yo te bezwen yo. Jiskaprezan, gen apeprè 5,500 sinistre ki te ale nan kat sant sa yo, konbine.

Pi ba a, w ap jwenn yon lis pou kat sant sa yo, avèk enfòmasyon sou lè yo fonksyone, avèk tou dènye jou ak lè sinistre yo ap ka resevwa asistans ladan yo:

  • Marjorie Post Community Center

477 Unqua Rd.

Massapequa, NY 11758

9 a.m. jiska 7 p.m. lendi jouk rive samdi epi 9 a.m. jiska 3 p.m. dimanch jiska

7 p.m. nan lendi 14 janvye 2013

  • Southbridge Towers, Magazen Nimewo 10

66 Frankfort St.

New York, NY, 10038

8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jouk rive samdi, jiska 6 p.m. madi 15 janvye 2013

  • Young Israel, jimnazyòm

859 Peninsula Blvd.

Woodmere, NY 11598

8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jouk rive jedi, 8 a.m. jiska 2 p.m. vandredi, ak 9 a.m. jiska 3 p.m. dimanch jiska 2 p.m. vandredi 18 Janvye 2013

  • Coffey Park

85 Richards St.

Brooklyn, NY 11231

8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jouk rive samdi jiska 6 p.m. samdi 19 janvye 2013

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lòt lang apade Angle ak Panyòl depi ou rele Liy telefòn pou apèl gratis ki pou ede moun ki pa pale angle yo, nan nimewo 866-333-1796. Liy telefòn yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jiskaske yo avize otreman. Nou ofri asistans nan pifò lang yo, pou ede w avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans akòz katastwòf.

1}Moun ka anrejistre tou avèk FEMA sou entènèt la, nan  www.DisasterAssistance.gov oswa sou smartphone  oswa tablèt nan m.fema.gov.  Nimewo pou sistèm TTY la pou moun ki gen pwoblèm pale oswa tande, se 800-462-7585.

Aplikan ki itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS) kapab rele nan 800-621-3362.

Sinistre Siklòn Sandy yo nan Nouyòk gen jiska 28 janvye 2013 pou anrejistre pou resevwa èd federal nan ka dezas. Pami èd y ap bay yo, gen lajan pou peye lwaye , lajan pou fè reparasyon ki nesesè nan kay, lajan pou efè pèsonèl ki pèdi ak lòt bagay enpòtan moun vin bezwen poutèt dezas la e ke asirans pa kouvri.                   

 Pou jwenn plis enfòmasyon sou Siklòn Sandy nan Nouyòk ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang kreyòl Ayisyen nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/14/2013 - 14:40
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: