Main Content

30 Minit kapab Fè yon Diferans nan Sekou nan Ouragan Sandy

Release date: 
01/08/2013
Release Number: 
NR-131

Aplikasyon pou prete lajan nan SBA se pati ki enpòtan nan pwosesis la

NEW YORK – Nan apeprè mwatye inèdtan, moun ki te viktim nan Ouragan Sandy nan New York kapab fè yon gwo diferans nan sekou yo depi yo aplike pou prete lajan pou yon ti enterè akòz katastwòf la nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken.

Pwosesis la pa difisil ditou. Si pwopriyetè kay yo retounen aplikasyon pou prete lajan nan SBA, yo ka kalifye pou apeprè $200,000 dola pou repare oswa pou ranplase kay yo ki te domaje nan ouragan an. Pwopriyetè kay yo ak lokatè yo ka kalifye pou apeprè $40,000 pou ranplase byen pèsonèl yo.

Fòm nan ap mande non moun ki viktim yo, enfòmasyon pou kontakte yo, nimewo Sekirite Sosyal yo, adrès postal yo, adrès kay ki domaje yo, revni ak resous yo, depans pou lojman yo chak mwa, enfòmasyon sou asirans yo, referans pou dèt ak kredi yo. Lang lan endike aklè epi aplikasyon an pa long.

  • Reprezantan sèvis kliyan SBA yo disponib pou bay oswa pou aksepte aplikasyon pou prè ki gen ti to enterè, epi pou reponn kesyon nan tout sant Sekou New York/FEMA pou Katastwòf ak nan Sant Sekou SBA yo pou Biznis.
    • Pou jwenn Sant Sekou pou Katastwòf ki pi pre ou, konekte sou Entènèt nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers oswa, avèk yon tablèt enfòmatik oswa yon telefòn entèlijan, ale nan sitwèb m.fema.gov. Moun ki viktim yo ka voye tèks “DRC” ak Kòd Postal ou tou ba 43362 (4FEMA).
    • Pou jwenn Sant Sekou pou Biznis ki pi pre ou, konekte sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov oswa rele 800-659-2955 (TTY 800-877-8339.)      
  • Moun k ap aplike yo ka aplike sou Entènèt tou nan sitwèb pwoteje SBA nan https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. W ap jwenn plis enfòmasyon depi ou rele nimewo gratis Sant Sèvis Kliyan SBA pou Katastwòf, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Gen asistans ki disponib tou depi ou voye yon imèl ba DisasterCustomerService@sba.gov oswa depi ou ale sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov.

Si SBA jwenn aplikan an kalifye pou prete lajan, aplikan an pa gen obligasyon pou aksepte prè a. Men si ou ranpli aplikasyon an, kit yo ofri ou yon prè kit yo pa ofri yon prè, sa ap fasilite ou jwenn lòt èd posib, tankou lajan siplemantè nan sibvansyon federal pou pwopriyetè kay yo ak lokatè yo.

Poutèt sa, li enpòtan pou pase kèk minit pou asire plizyè pi gwo kalite avantaj posib yo disponib pou ou.

Dat limit pou retounen yon aplikasyon pou prete lajan nan SBA se 28 janvye.

 Pou jwenn plis enfòmasyon sou Ouragan Sandy New York ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang kreyòl Ayisyen nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/10/2013 - 08:53
State/Tribal Government or Region: