Federal Emergency Management Agency

Gen yon nouvo Sant Sekou akòz katastwòf k ap louvri madi nan Brooklyn

Main Content
Release date: 
01/07/2013
Release Number: 
NR-129

NOUYÒK – Madi 8 janvye a 8:00 a.m., Leta Nouyòk ak Ajans ki Jere Ijans (FEMA) pral louvri nan Brooklyn, yon nouvo Sant sekou akòz katastwòf pou l bay sinistre Siklòn Sandy yo èd endividyèlman e fas-a-fas.

Sant la pral lokalize nan bilding Gerristen Beach Volunteer Fire Training (Bilding kote yo fè fòmasyon nan ka dife pou volontè yo) ki nan 43 Seba Ave.

Brooklyn, NY 11229

Sant sekou akòz katastwòf la ap louvri a:

8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jiska samdi jiska nouvèlòd.

9 a.m. jiska 3 p.m. Lè dimanch tou, jiska nouvèlòd.

Sant la ap louvri nan kad efò FEMA ak leta ap antreprann pou satisfè bezwen sinistre yo. Donk, sinistre yo ka ale nan sant la pou yo jwenn tout enfòmasyon sou FEMA ki ka ede yo e pou yo aplike pou prete lajan a yon to enterè ki trè ba nan men Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration). 

Gen pliske de (2) mwa depi siklòn Sandy frape, epi gentan gen 21 Sant sekou akòz katastwòf ki louvri pòt yo toupatou nan Nouyòk, pami sant sa yo, sant yo louvri nan Seba Avni a ladan tou. Ototal, sant sekou akòz katastwòf yo deja resevwa pliske 120,000 sinistre.

Pou jwenn sant sekou akòz katastwòf ki pi pre w la, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Oubyen ale nan sitwèb Sant sekou akòz katastwòf (Disaster Recovery Center) pou lokalize yon sant nan www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Nenpòt ki moun ka jwenn yon sant sekou akòz katastwòf - epi enskri pou jwenn èd nan men FEMA – sou Entènèt la nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa itilize yon smartphone oswa yon tablèt epi ale nan m.fema.gov oswa telechaje aplikasyon FEMA a. Yo ka rele tou nan 800-621-3362 oswa (Moun ki itilize sistèm TTY [Moun ki soud oswa bèbè]) ka rele 800-462-7585.

Moun ki sèvi ak 711-Sèvis Relè oswa Sèvis Relè Videyo (Video Relay Services - VRS) dwe rele nan 800-621-3362. Nimewo telefòn pou apèl gratis yo fonksyone 24 è sou 24, sèt (7) jou pa semèn, jiskaske yo avize otreman.

Sinistre Siklòn Sandy yo nan Nouyòk gen jiska 28 janvye 2013 pou anrejistre pou resevwa èd federal nan ka dezas. Pami èd y’ap bay yo, gen lajan pou peye lwaye , lajan pou fè reparasyon ki nesesè nan kay, lajan pou efè pèsonèl ki pèdi ak lòt bagay enpòtan moun vin bezwen poutèt dezas la e ke asirans pa kouvri.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan Nouyòk, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak nan www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/10/2013 - 08:29
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top