Main Content

FEMA bay $695,000 dola pou Episcopal Health Services

Main Content
Release date: 
01/05/2013
Release Number: 
NR-126

Aktivasyon Plan Operasyon pou Ijans te pèmèt lopital la ak kay retrèt yo rete louvri, trete pasyan yo pandan Ouragan Sandy

New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse yon sibvansyon nan Asistans Piblik pou $695,000 pou Episcopal Health Services pou ranbouse depans ki te fèt anvan, pandan ak apre Ouragan Sandy. Nan dat 27 oktòb 2012, anvan ouragan an te frape, Episcopal Health Services te aktive Plan Operasyon li yo pou Ijans. Preparasyon yo te gen ladan deplasman pasyan, preparasyon dèlko pou bay kouran sipò ak kreyasyon yon sant medikal pwovizwa ki kapab trete moun ki viktim nan Ouragan Sandy.

Malgre pa t gen kouran akòz ouragan an, sant medikal Episcopal Health Services yo te non sèlman kontinye fonksyone, men tou yo te aksepte pasyan anplis pandan ak apre ouragan an. St. John’s Episcopal Hospital te jwenn apeprè 40 pousan nan pasyan an ki t ap chèche tretman.

Ofisye kowòdinasyon federal FEMA, Michael F. Byrne, di konsa, “Episcopal Health Services te gen yon plan-dijans anplas anvan ouragan an.  Lè nou egzekite plan sa a epi avèk devouman doktè yo, enfimyè yo ak anplwaye yo, Episcopal Health Services te sove lavi anpil moun, epi yo te bay abri pou sitwayen ki nan kominote Rockaways, Long Beach, Atlantic Beach ak Five Town.”

Jerome M. Hauer, Manm Komisyon Divizyon Sekirite Teritwa ak Sèvis pou Ijans Eta New York, di konsa, “Lajan sa a prale lwen nan ede yon òganizasyon enpòtan ki te kanpe lè kominote medikal la ak katye lokal yo te bezwen yo. Preparasyon St. John’s Episcopal te fèt davans, epi kantite pasyan yo te pran pandan ouragan an, montre kijan rejyon sa a devwe ak fason nou reponn pandan moman katastwòf la.”

Episcopal Health Services se yon òganizasyon non-komèsyal prive pou swen sante ki gen ladan kèk gwo òganizasyon: St. John’s Episcopal Hospital, Bishop MacLean Episcopal Nursing Home ak Bishop Hucles Episcopal Nursing Home. Sant medikal yo pa t gen kouran nan dat 20 oktòb 2012, men yo te kontinye bay swen medikal pou pasyan yo avèk dèlko jouk lè yo te vin gen kouran elektrik nan dat 9 novanm 2012.

Ajans non-komèsyal prive ki bay sa ki defini kòm sèvis enpòtan pou kominote a ka fè yon Demann pou resevwa Asistans Piblik nan FEMA pou ranbousman depans pou travay pou ijans ki te fèt akòz Ouragan Sandy.

Men kèk nan sant medikal ki bay sèvis enpòtan yo:

 • Lopital yo ak lòt sant ki pa bay tretman medikal;
 • Sèvis ponpye, lapolis ak lòt sèvis pou ijans;
 • Kouran elektrik, dlo ak sèvis egou; epi
 • Enstitisyon edikasyonèl.

Òganizasyon non-komèsyal prive ki bay sa ki defini kòm sèvis enpòtan pou kominote a ka kalifye tou pou PA pou repare domaj Ouragan Sandy te lakòz yo. Men, òganizasyon non-komèsyal prive sa yo dwe aplike anvan nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken (SBA) pou yo jwenn lajan prete pou yon ti enterè.

Men kèk nan òganizasyon ki bay sèvis enpòtan yo:

 • Bibliyotèk, mize ak jaden zowolojik;
 • Sant kominotè yo;
 • Òganizasyon k ap bay sipò pou moun ki andikape ak founisè sèvis;
 • Abri pou moun ki pa gen kay ak sant medikal reyabilitasyon; epi
 • Sant pou granmoun aje ak sant gadri.

FEMA ranbouse pa mwens pase 75 pousan depans kalifye yo pou mezi pwoteksyon pou ijans ak depans reparasyon pèmanan, tankou ranmasaj debri ak reparasyon oswa ranplasman enfrastrikti.

Men dat limit pou Demann pou Asistans Piblik:

 • 17 janvye 2013 pou Konte Greene;
 • 28 janvye 2013: pou konte Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, Suffolk ak Queens;
 • 1ye fevriye 2013: pou konte Rockland ak Westchester; epi
 • 11 fevriye 2013: pou konte Orange, Putnam, Sullivan ak Ulster.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Ouragan Sandy New York ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang Kreyòl Ayisyen nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/07/2013 - 10:07
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top