Main Content

Lè Nou Bati pi Solid, Kay Yon Fanmi Ap Reziste Kont Ouragan

Main Content
Release date: 
01/03/2013
Release Number: 
NR-123

NEW YORK – Lè Thomas O’Grady te deside bati yon kay sou East Atlantic Beach, katye kote li grandi a, li pa t konnen pou aprann li pa t kapab bati etaj prensipal li akòz nouvo kòd konstwiksyon lokal yo ki ta pèmèt li monte kay li nan wotè debaz zòn nan pou inondasyon (BFE). 

BFE se wotè dlo sifas ki sòti nan yon inondasyon ki gen 1 pousan chans pou egal oswa pou depase nivo sa a na nenpòt ane. Malgre ezitasyon yo, O'Grady yo te bati kat pye sou BFE 11 pye ki obligatwa a, ki respekte egzijans minimòm Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon ak kòd konstwiksyon lokal yo. Finalman desizyon an te bay bon rezilta.

O’Grady di konsa, “Paran mwen yo t ap viv nan katye sa a, toupre kay la, depi ane 1967, epi nou pa t janm gen yon pous dlo nan lari nou.”

Men, lè Ouragan Sandy te frape nan mwa oktòb 2012 ak fè gwo domaj nan anpil kay toupatou nan Long Island, paske kay yo te monte, kay O’Grady te siviv nan ouragan an. Menmsi ouragan ki t ap deplase dousman te inonde lòt kay nan zòn yo, kay O’Grady te rete cho ak sèk.

Anplis elevasyon kay yo ki byen anwo BFE, O’Grady te bati dapre lòt kòd eta a ak kòd lokal ki ta pèmèt fondasyon an reziste kont gwo van ouragan an. Lè nou bati pi solid, fanmi an te pran asirans pou kay yo te kapab reziste kont yon katastwòf tankou Sandy. O’Grady di konsa, “Nou te anlè pandan ouragan an epi nou te santi fòs van an. Men nou pa t janm enkyete sou nenpòt domaj grav nan van an.”

Onn tanpèt la te rive nan apeprè twa (3) pye anwo liy dlo a epi li te travèse din ki sou plaj toupre kay O'Grady.  Yon lòt bò, tout vwazen ki pa t monte kay yo te resevwa omwen twa (3) pye dlo nan zòn kote y ap viv la. Pou kay O’Grady, zòn kote y ap viv la pa t resevwa dlo ditou. O’Grady di konsa, “Dlo a te ale nan yo ritm ralanti, nan konduit inondasyon ak deyò konduit inondasyon yo, kidonk depi lamare te kalme, dlo a te ale."

Lè yon fondasyon monte epi lè li asosye ansanm avèk bon jan mezi solidite, prèv montre li siviv pi byen nèt. O’Grady di konsa, “Yo tout [ofisyèl konstwiksyon lokal yo] konnen kijan mwen te fache nan kòmansman mwen te ka pa bati etaj prensipal mwen”. Kounye a yo tout ap ri lè mwen di, 'Èske ou pa ta di mèsi kounye a paske ou te monte kay ou kounye a?' Mwen sèten.”

Pou jwen pis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Nòt Editè: Videyo ki prezante entèvyou avèk Tom O’Grady:

< http://www.fema.gov/medialibrary/media_records/10556> <http://www.youtube.com/watch?v=yT3gYkRObAE>

Last Updated: 
01/05/2013 - 07:30
State/Tribal Government or Region: