Main Content

Sant Sekou pou Katastwòf ap Louvri nan Konte King Jedi

Release date: 
01/02/2013
Release Number: 
NR-122

NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap louvri nan yon nouvo Sant Sekou pou Katastwòf nan Brooklyn a 8 a.m. jedi 3 janvye pou bay èd apa pou chak moun fas-a-fas pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy. 

Sant lan ap nan Sheepshead Bay Yacht Club, 3076 Emmons Ave., Brooklyn, NY 11235.

Orè fonksyònman nòmal pou Sant Sekou pou Katastwòf la se:

8 a.m. jiska 6 p.m., sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Moun yo ka ale nan sant Brooklyn pou jwenn bon enfòmasyon sou FEMA, epi pou yo aplike pou prete lajan ki gen ti enterè akòz katastwòf la nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken.

De (2) mwa apre Ouragan Sandy te frape, 22 Sant Sekou pou Katastwòf louvri toupatou nan New York. Yo te bay lojman pou plis pase 114,000 moun ki viktim nan move tan. 

Pou jwenn sant ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, tcheke lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf. Pou jwenn plis enfòmasyon sou Ouragan Sandy New York ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang arab nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen

Moun yo kapab jwenn yon sant sekou – ak enskri tou pou jwenn èd FEMA – sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo depi yo ale nan sitwèb m.fema.gov oswa depi yo transfere aplikasyon FEMA. Yo ka rele 800-621-3362 oswa (TTY) 800-462-7585 tou. Moun ki itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS) ta dwe rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki nan New York gen jiska 28 janvye 2013 pou yo enskri pou asistans federal akòz katastwòf, ki kapab gen ladan lajan pou peye lwaye, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa garanti nan asirans.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/07/2013 - 08:55
State/Tribal Government or Region: