Federal Emergency Management Agency

Patnè FEMA yo Ap Ede Finanse Reparasyon Kay nan Vil New York

Main Content
Release date: 
12/22/2012
Release Number: 
NR-114

 NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèlman yon pati nan ekip sekou pou katastwòf. Plizyè kalite resous lokal, resous eta ak resous federal disponib pou ede Nouyòkè yo repare oswa rebati kay yo.

FEMA apwouve $700 milyon dola nan asistans pou lojman pou moun yo ak fanmi yo. Asistans lan kapab gen ladan lajan pou asistans pou lwe kay, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf ki pa garanti nan asirans.

Pou nou konsidere moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York pou kalifikasyon, yo dwe enskri anvan dat limit 28 janvye 2013.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf.

Moun yo kapab enskri sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo nan sitwèb m.fema.gov.

Yo ka rele 800-621-3362 oswa (TTY) 800-462-7585 tou. Moun k ap itilize Relè 7-1-1 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS) ka rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi. 

­______________________________________________________________________________

Federal Home Loan Bank of New York mete $1 milya dola nan Finansman Sekou pou Katastwòf disponib pou 340 enstitisyon prè ki baze nan kominote pou ede rebati nan eta New York ak eta New Jersey. Finansman an disponib pou yo itilize kòm “finansman pwovizwa.” Angajman CLP pran pou $1 milya dola a kapab sèvi pou nenpòt aktivite prè ipotekè pou kay ki gen revni ki nan nivo oswa anba nivo 115 pousan revni medyan zòn nan.

Yo kapab itilize lajan an pou pwojè enfrastrikti Piblik/prive, tankou wout, sèvis piblik ak dlo ize. Pou plis enfòmasyon ale sou sit entènèt nan sitwèb: www.fhlbny.com/.

______________________________________________________________________________

Community Development Corporation of Long Island ofri yon finansman avèk prè pou reparasyon kay pou ijans. Lajan an disponib pou ede pwopriyetè kay ki gen prè jiska $5,000 dola pou pwopriyetè kay ki gen revni ki anba nivo 120 pousan revni medyan zòn nan, apeprè nan oswa anba $129,000 dola pou yon fanmi ki gen kat (4) moun. Pou plis enfòmasyon ale sou sit entènèt nan sitwèb: www.cdcli.org/.

______________________________________________________________________________

Fon Gouvènè Cuomo pou Reparasyon ak Rekonstwiksyon Kay akòz Katastwòf.

Sa a se yon sibvansyon epi pa gen egzijans pou ranbouse li.

Sibvansyon an kapab bay jiska yon lòt $10,000 dola pou moun ki viktim yo ki deja kalifye pou jwenn èd FEMA pou lojman, epi ki te resevwa sibvansyon maksimòm $31,900 dola, epi sibvansyon FEMA pa garanti tout depans pou fè reparasyon enpòtan yo.

Finansman sa a pa kapab double asistans moun yo resevwa nan lòt ajans gouvènman oswa nan asirans.

Moun ki viktim ki kalifye pou asistans sa a ap jwenn rekòmandasyon FEMA pou ale nan eta a, epi y ap kontakte yo dirèkteman.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram sa a, ale nan sit wèb sa yo: http://scoem.suffolkcountyny.gov/OEM/DisasterHomeownershipRepairandRebuildingFund.aspx.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason Eta New York kapab ede ou, rele: (855) 697-7263  

____________________________________________________________________________

Depatman Etazini pou Lojman ak Devlopman Iben.

Pou bay plis chwa lojman pou fanmi ki deplase akòz Ouragan Sandy, HUD bay ajans lojman piblik lokal yo pèmisyon pou ogmante peman lwaye yo nòmal yo jiska 120 pousan "Pri Lwaye Jis Mache a" (FMR) ki pibliye a, yon fason pou bay fanmi ki pa touche ase revni yo plis chwa pou jwenn lojman ki disponib. Pou fanmi ki afekte nan Ouragan Sandy, HUD bay yon dèle 90 jou sou sezi-ipotèk yo ak dèle-de-gras sou sezi-ipotèk yo prè ipotekè sou kay ki asire nan FHA yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Entènèt nan sitwèb hportal.hud.gov/hudportal/HUD.

Pwogram Modifikasyon nan Kay ki Pa Chè

Pwopriyetè kay k ap batay pou rete nan kay yo ka kalifye pou aplike pou Pwogram Modifikasyon ki Pa Chè nan Kay (HAMP) pou ka bese peman prè ipotekè yo pa mwa pou epi pou fè peman yo vin pi fasil pou peye.

Pwopriyetè kay yo ta dwe kontakte ajans rekouvreman prè ipotekè yo san pèdi tan pou kòmanse pwosesis evalyasyon HAMP.

Pou ka ede avèk kriz lojman an, yo te bay plis posiblite pou pwopriyetè kay yo kalifye pou mete:

  • Pwopriyetè kay ki aplike pou yon modifikasyon nan prè ipotekè sou yon kay ki pa kay prensipal li, men kay la nan lokasyon oswa pwopriyetè a gen entansyon lwe kay la.
  • Pwopriyetè kay ki pa t kalifye anvan pou HAMP paske rasyo dèt-pou-revni yo te 31 pousan oswa mwens.
  • Pwopriyetè kay ki te resevwa yon plan peryòd eseyaj HAMP anvan, men ki pa t fè peman eseyaj yo.
  • Pwopriyetè kay ki te resevwa yon modifikasyon pèmanan HAMP, men ki pa t fè peman yo, poutèt sa ki pèdi bon repitasyon yo. 

Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou Entènèt nan sitwèb: http://www.makinghomeaffordable.gov/programs/lower-payments/Pages/hamp.aspx

_____________________________________________________________________________

Administrasyon Ti Biznis Ameriken ofri prè akòz katastwòf pou ti enterè jiska $200,000 dola pou pwopriyetè kay kalifye pou repare oswa pou ranplase byen imobilye domaje yo. Answit, lokatè yo ak pwopriyetè kay yo ka resevwa jiska $40,000 dola pou repare oswa pou ranplase byen pèsonèl domaje yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov/disaster.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/SandyNY, twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Administrasyon Ti Biznis Ameriken ofri prè akòz katastwòf pou ti enterè jiska $200,000 dola pou pwopriyetè kay kalifye pou repare oswa pou ranplase byen imobilye domaje yo. Answit, lokatè yo ak pwopriyetè kay yo ka resevwa jiska $40,000 dola pou repare oswa pou ranplase byen pèsonèl domaje yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov/disaster.

Last Updated: 
12/23/2012 - 16:38
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top