Main Content

Orè travay Sant Konvalesans apre Dezas pandan Sezon Fèt yo

Release date: 
12/19/2012
Release Number: 
NR-106

NOUYÒK ─ Sant Konvalesans apre Dezas nan tout Nouyòk ap kontinye bay asistans rapid pou chak kliyan, fas-a-fas pou sivivan Siklòn Sandy yo pandan sezon fèt yo.

Sant yo pral louvri kò dabitid 24 desanm e yo pral rete louvri jiska midi. Yo p ap louvri 25 desanm, men yo pral rekòmanse travay nòmalman mèkredi 26 desanm Semenn pwochen an, sant konvalesans pral akeyo sivivan tanpèt la jiska midi 24 desanm, yo p ap luvri 25 desanm e yo pral rekòmanse travay kòm dabitid mèkredi 2 janvye 2013.

Depi 1ye novanm, Sant konvalesans apre Dezas Nouyòk yo te bay enfòmasyon ak asistans plis pase 100 000 moun kit e viktim Siklòn Sandy. Moun gendwa ale nan nenpòt ki sant pou enskri opre Ajans Federal Jesyon Ijans, pou aplike pou yon prè apre dezas ki gen yon to denterè ki ba nan men Administrasyon Etazini pou Ti Biznis oswa pou chèche jwenn asistans nan plizyè lòt fason. 

Konte apre konte, distri apre distri, Sant Rekonvalesans apre Dezas Nouyòk yo sitye nan :

 

Nassau

Recreation and Ice Arena

700 Magnolia Blvd.

Long Beach, NY 11561

Orè travay nòmal : 9 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Sacred Heart Parish

RR station parking lot

127 Long Beach Rd.

Island Park, NY 11558

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Mitchell Field Athletic Center

1 Charles Lindbergh Blvd.

Uniondale, NY 11553

Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m. jiska samedi, 22 desanm

 

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East

Seaford, NY 11783

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Marjorie Post Community Center

477 Unqua Rd.

Massapequa, NY 11758

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Young Israel

Gymnasium

859 Peninsula Blvd.

Woodmere, NY 11598

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska jedi

8 a.m. jiska 2 p.m. Vandredi

Fèmen samdi

 

Freeport Recreation Center

130 E. Merrick Rd.

Freeport, NY 11520

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m., lendi jiska samdi

 

Community Church of the Nazarene

1414 Central Ave.

Far Rockaway, NY 11691

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

American Legion

209 Cross Bay Blvd.

Broad Channel, NY 11693

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Storefront

1001 Beach 20th St.

Far Rockaway, NY 11691

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 8 p.m. Lendi jiska samdi

 

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 8 p.m. Lendi jiska samdi

 

Richmond

Miller Field

600 New Dorp Lane

Staten Island, NY 10306

Orè: 8:30 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Miller Field

600 New Dorp Lane

Staten Island, NY 10306

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

 

Suffolk

Town Hall West

401 Main St.

Islip, NY 11751

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Mastic Recreation Community Center

15 Herkimer St.

Mastic, NY 11950

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Lindenhurst Library

1 Lee Ave.

Lindenhurst, NY 11757

Orè travay nòmal: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Kings

Holy Family R.C. Church

9719 Flatlands Ave.

Brooklyn, NY 11236

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Coffey Park

85 Richards St.

Brooklyn, NY 11231

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

 

Knights of Columbus Hall

2882 Gerritsen Ave.

Brooklyn, NY 11229

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Social Security Building

Gravesend

10 Bouck Court

Brooklyn, NY 11223

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

 

Jewish Community Center

YM-YWHA

3300 Coney Island Ave.

Brooklyn, NY 11235

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 8 p.m. Lendi jiska samdi

9 a.m. jiska 3 p.m. Dimanch

 

Paking MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

Orè travay nòmal: 8 a.m. jiska 6 p.m. Lendi jiska samdi

 

Westchester

Westchester County Center

198 Central Ave.

White Plains, NY 10606

Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m. jiska vandredi 14 desanm

Pou jwenn sant ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, tcheke lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Tout moun kapab jwenn yon sant rekonvalesans – epi enskri pou kapab jwenn asistans FEMA – sou Entènèt nan www.DisasterAssistance.gov oswa sou selilè ak pis oswa sou tablèt yo lè yo ale nan m.fema.gov oswa si yo telechaje aplikasyon FEMA an. Yo gendwa rele tou nan 800-621-3362 oswa malantandan kapab rele nan (TTY) 800-462-7585. Moun ki sèvi ak 711-Relay oswa ak Sèvis Relè Videyo (Video Relay Services - VRS) ta dwe rele nan 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo ap fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn, jouk lè gen lòt avi.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki diferan avèk Angle ak Panyòl depi ou rele Liy gratis Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf.

Asistans federal pou katastwòf pou moun ak fanmi yo kapab gen ladan lajan pou asistans pou lokasyon, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf ki pa garanti nan asirans.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog

Last Updated: 
12/21/2012 - 10:22
State/Tribal Government or Region: