Main Content

FEMA ap Ede Viktim yo Satisfè Bezwen Lojman yo

Main Content
Release date: 
12/18/2012
Release Number: 
NR-104

NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans ak patnè federal nou yo ap travay nan tèt ansanm avèk eta a pou satisfè bezwen lojman Nouyòkè ki deplase yo akòz Ouragan Sandy. Priyorite nou se pou ede moun ki viktim yo kite chanm otèl yo pou yo antre nan apatman yo oswa pou kay ki pwoteje ak repare yo.

FEMA te idantifye kote pou lwe nan zòn ki domaje nan Ouragan Sandy, epi n ap travay pou fè moun ki viktim yo jwenn lojman ki disponib. Yon objektif pou mete moun ki viktim yo nan kay pou lwe nan katye yo, oswa toupre zòn yo otank posib. Sa pa sèlman pi bon pou moun ki viktim yo, men tou li ede biznis katye yo.

Objektif nou se pou ogmante nèt kantite moun ki kapab retounen lakay yo; epi pou yo jwenn kay yo san pèdi tan.

Gen plizyè pwogram ki la pou ede rezoud kriz lojman nan yon kote ki toujou gen kriz lojman.

Pwogram STEP la

FEMA otorize yon pwogram ijans ki la pou fè kay ki domaje yo vin pwoteje yon fason pou moun ki viktim yo kapab retounen pandan pwosesis sekou a. Pwogram nan, Sheltering and Temporary Essential Power (STEP), peye pou reparasyon ki pwovizwa ak nesesè k ap ede repare kouran elektrik, chofaj ak dlo cho nan kay prensipal yo anvan reparasyon pèmanan yo fèt. Se Vil New York, konte Nassau ak konte Suffolk k ap egzekite pwogram sa a.

Toudabò, si pa gen pwoblèm pou enspekte kay la, n ap evalye domaj yo. Si li posib, n ap repare kouran elektrik ansanm avèk reparasyon debaz yo.

Kè kay ka kalifye pou lòt reparasyon pwovizwa. Reparasyon pwovizwa kapab gen ladan sekirite nan fenèt kraze, kouvri miray deyò ak twati ki domaje, epi mete patch ak sekirite nan pòt deyò ki domaje yo.

Yon enspektè ap deside ki eleman pwogram STEP ki disponib pou chak kay.

Sèten eleman STEP ki defini fè pati nan Pwogram Reparasyon Vil New York.

  • Sitwayen ki nan Vil New York kapab rele 3-1-1 oswa yo kapab ale nan Sant Reparasyon Vil New York.
  • Sitwayen Konte Nassau yo: 888-684-4267.
  • Sitwayen Konte Suffolk yo: 2-1-1.

Asistans pou Lojman Pwovizwa

Pou ede moun yo kite abri yo, FEMA te kreye pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (TSA) pou fè moun viktim ki kalifye yo ale nan otèl oswa motèl si yo pa kapab retounen nan kay domaje yo. Se FEMA ki peye depans lojman TSA dirèkteman ba otèl la.

Yo te pwolonje pwogram nan pou kat (4) semèn. Nouvo pwolongasyon an ap pèmèt moun ki aplike yo rete nan otèl patisipan yo pandan sezon fèt la. FEMA ap rele moun kalifye ki aplike yo pou pwolongasyon an pou fè yo konnen peryòd kat (4) semèn ki pwolonje a ak dat pou yo sòti nan otèl oswa motèl yo se 12 janvye 2013.   

Moun viktim ki kalifye pou TSA kapab resevwa èd pou yo jwenn yon otèl depi yo rele: 800-621-FEMA (3362) oswa TTY 800-462-7585. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn, jouk lè gen lòt avi. Moun k ap itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo (VRS) kapab rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou ak sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Èd pou jwenn otèl ki patisipe nan TSA yo disponib sou entènèt nan sitwèb: www.femaevachotels.com.

Asistans pou Lwaye

Lokatè ki bezwen lojman akòz domaj ouragan an fè nan apatman yo ka kalifye pou yon sibvansyon FEMA pou peye lwaye pou yon ti tan. Nou ka bay asistans lan pandan lokatè yo ap travay pou egzekite yon plan lojman pèmanan.

Lè w ap retounen nan yon kay pèmanan sa reprezante yon etap enpòtan pou retounen nan aktivite ou. Asistans FEMA pou lwaye ka dire jiska 18 mwa ki vini apre dat deklarasyon an. Poutèt sa li enpòtan pou moun ki viktim yo gen yon plan lojman pèmanan.

FEMA gen yon Pòtay Lojman sou Entènèt nan sitwèb http://asd.fema.gov/inter/hportal/home.htm pou ede fanm yo jwenn apatman pou yo lwe. Anplis apatman oswa kay ki disponib nòmalman, pòtay la idantifye apatman patnè federal nou yo bay.

Pou kalifye pou asistans posib pou peye lwaye a, moun ki viktim yo dwe enskri toudabò nan FEMA. Gen anpil fason pou enskri.

Moun yo kapab enskri sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo depi yo itilize aplikasyon FEMA, oswa depi yo ale nan sitwèb m.fema.gov. Moun yo ka rele 800-621-3362 oswa (TTY) 800-462-7585. Moun k ap itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo (VRS) kapab rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou ak sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf.

Dat limit pou enskri nan FEMA se 28 janvye 2013.

Depatman Etazini pou Lojman ak Devlopman Iben

Depatman Etazini pou Lojman ak Devlopman Iben, ki gen Sekretè Shaun Donovan alatèt li, jwe yon wòl aktif tou nan bay lojman pwovizwa pou fanmi ki deplase akòz ouragan an. HUD te idantifye anpil santèn apatman ki disponib nan lojman ki jwenn èd HUD, epi yo jwenn enfòmasyon pou moun ki deplase yo, sitou nan Sant Sekou pou Katastwòf yo.

Depatman an te ogmante alokasyon lwaye selon pri mache a pou fè li vin pi fasil pou benefisyè Seksyon 8 ki deplase yo jwenn lojman ranplasman, epi li pèmèt pwopriyetè devlopman granmoun aje HUD finanse yo jwenn fleksibilite pou louvri apatman lib yo pou moun ki deplase akòz ouragan an.

Sekretè Donovan te itil tou nan mete ofisyèl Vil New York ak ofisyèl gouvènman Eta a ak gwoup komèsyal byen imobilye yo chita ansanm apre ouragan an pou jwenn lojman pou fanmi New York ki deplase yo. Sa te fè vin gen yon patenarya ant gouvènman an ak sektè prive a ki bay fanmi deplase yo plis chwa pou jwenn apatman ki lib ki pa chè epi ki pwoteje.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/21/2012 - 09:43
State/Tribal Government or Region: