Federal Emergency Management Agency

Retire Debris sou Bon Chemen

Main Content
Release date: 
12/16/2012
Release Number: 
NR-099

NOU YÒK – Asosyasyon ant Eta Nou Yòk, Nou Yòk Siti, lòt minisipalite, Enjenyè Kò Lame [Army Corps of Engineers] ak Ajans Administrasyon Ijans Federal [Federal Emergency Management Agency] fè yon anpil efò nan retire valè masif debri ke Siklòn Sandy koze. Jiska prezan, ansanm ak konpanyi prive endepandan, yo retire an eksè de kat milyon mèt kare debri de senk minisipalite Nou Yòk yo ak konte Nassau, Rockland, Suffolk, ak Westchester.

Pwogram Asistans Piblik FEMA apwouve plis ke $17 milyon pou ranbouse Konte Nassau pou 75 pousan frè ovètym pou 270 anplwaye ak lokasyon hachèz lou pou redwi volim debri an. Semèn sa yo apwouve yon ranbousman de $2.2 milyon pou ajoute sou $15 milyon ki te apwouve pou konte an nan mwa Novanm. Yo antisipe gen plis lajan Asistans Piblik pou rekonpnase depans konte a pou retire debri ak jete.
 
Gwo van ak anpil lapli Siklòn Sandy te genyen fè pye bwa, branch bwa ak fil kouran tonbe atravè Nou Yòk. Rasanble ak retire pil debre se te yon nan demach ki te plis difisil epi ki pran anpil tan nan etap rekouvèt lan. Men malgre sa, pil debri yo ap disparèt.

Aprè yo ramase l, yo transpòte debri an nan kamyon nan zòn tranzit kote yo enspekte l, separe l pa kategori epi jete l nan fason ki plis senesòf. Pou redwi valè matèyo ki prale nan kote dechè yo, Kò Enjenye Lame [Army Corps of Engineers] lan, ak koòperasyon Depatman Sanitasyon Nou Yòk Siti, ap chèche lòt fason pou sèvi ak debri vejetasyon (bwa, branch pye bwa, fèy ak lòt matye oganik) ki pral nan avantaj kominote yo.

Pwogram Asistans Piblik FEMA ranbouse gouvènman leta ak lokal yo aksèten òganizasyon prive non likratif 75 pousan frè pou retire debri ki kalifye. Rès 25 pousan an founi pa fon non federal. Eta voye bay fon federal yo bay gouvènman lokal oswa òganizasyon ki kalifye ki ta vin gen depans.

Pou ka retire debri an, fòk se Siklòn Sandy ki koze andomajman an , epi fòk travay lan nesesè pou:

  • Elimine yon menas imedya a lavi, sante piblik la ak sekirite,
  • Elimine yon menas imedya a domaj enpòtan a pwopriyete piblik ak prive ki te amelyore lè frè mezi yo efikas, oubyen
  • Asire rekouvèt ekonomik kominiote ki afekte an pou li benefisye tout kominote a an jeneral.

Pou plis enfòmasyon konsenan rekouvèt dezast Nou Yòk, ale nan www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy aak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/20/2012 - 15:09
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top