Main Content

FEMA Kontinye Inovasyon pou Satisfè Entegrasyon Bezwen pou Aksè ak Bezwen Fonksyonè

Main Content
Release date: 
12/16/2012
Release Number: 
NR-101

NEW YORK – Senk (5) zouti tounèf pou ede moun ki soud, moun ki mal pou tande oswa moun ki avèg epi ki sèvi pou Ajans Federal pou Jesyon Ijans bay repons pou katastwòf Ouragan Sandy.

Nan sant sekou pou katastwòf New York yo, viktim ki avèg yo oswa ki pa wè twò byen yo itilize lojisyèl tèks-pou-pale ak plizyè kalite loup pou yo jwenn enfòmasyon FEMA. Nou ofri moun ki viktim epi ki soud oswa ki mal pou tande yo pi bon aparèy pou tande, iPad 3s ki gen aplikasyon pou entèprete langaj siye delwen nan vrè video, ak telefòn sou-titre pou fè enfòmasyon sou sekou a fasil pou yo jwenn.

Senk (5) zouti teknoloji asistans sa yo se pati yon twous ki koute FEMA mwens pase $4,000. Pou konparezon pri, yon entèprèt langaj siy senp nan yon sant sekou pou katastwòf kapab koute plis pase $400 pa jou. (Lalwa federal egzije pou gen aksè egalego nan kominikasyon efikas ki disponib toutan yon sant sekou louvri, anjeneral uit (8) èdtan pa jou.) Entèprèt anplas yo disponib sou demann, men pou gen aksè imedyat, nou bay entèprèt yo nan Wi-Fi anliy ak nan koneksyon selilè, ki sanble ak itilize Skype.

Direktè Biwo Entegrasyon ak Kowòdinasyon FEMA pou Moun Andikape, Marcie Roth, di konsa, “Nou te chwazi zouti yo apre nou te konsidere anpil posiblite ki ta efikas apre yon katastwòf.”

Li eksplike pou di, “Nou te angaje bon jan espè, moun ki itilize zouti sa yo regilyèman, kòm patnè planifikasyon nou. Pou kounye a, nou depase kote nou te ye a, menm depi yon ane, men sa pa vle di nou rive la deja. Nou nan yon pozisyon kote n ap itilize pou premye fwa kèk nan teknoloji pi avanse nan youn nan katastwòf ki pi grav. Sa a se yon gwo moman pou nou aprann, men nou dwe asire okenn moun pa tonbe nan fant yo nan etap aprantisaj sa a." 

Men senk (5) nouvo zouti ki nan chak sant sekou pou katastwòf:

  • iPad 3 – aparèy sa a gen anpil aplikasyon pou bay tèks agrandi pou moun ki pa wè twò byen, senbòl imaj pou moun ki pa alfabetize ase oswa ki gen andikap pou kominike, aksè imedyat nan entèprèt langaj siy pou moun ki soud ak anpil lòt zouti pou aksè nan kominikasyon imedyat
  • Lektè ki Gen Loup – Agrandi tèks pou moun ki pa wè twò byen
  • Aparèy Odisyon Amelyore – amelyore eklèsisman son pou moun ki mal pou tande. Li itil sitou pou granmoun aje nan anviwònman ki anpil bwi tankou yon Sant Sekou pou Katastwòf.
  • Entèpretasyon nan Videyo Andirèk – pèmèt moun yo jwenn entèprèt langaj siy imedyatman k ap tann yon kote ki lwen pou bay aksè pou moun ki soud.
  • Telefòn Sou-titre – bay bon jan vwa-nan-tèks pou moun ki kapab pale nan telefòn men ki pa kapab tande moun ki rele a nan lòt pwent liy lan.

 Marcie Roth kontinye pou di, “N ap travay pou moun ki andikape. N ap travay avèk moun ki andikape yo.”

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/20/2012 - 17:22
State/Tribal Government or Region: