Main Content

Èd Finansyè pou Katastwòf Disponib pou Sitwayen Ameriken, Resòtisan ki pa Sitwayen ak Etranje ki Kalifye

Main Content
Release date: 
12/13/2012
Release Number: 
NR-091

NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan angaje'l pou'l ede tout sivanvan katastwòf New York yo rekipere nan Siklòn Sandy, kit se sitwayen Ameriken, resòtisan ki pa sitwayen ak Etranje ki Kalifye.

Ofisye Kowòdinasyon Federal la Michael F. Byrne te di “New York se yon vil ak anpil katye” . “N'ap rive jwenn tout katye yo nan pwovens ki dezinye apre katastwòf yo, pandan n'ap rekonèt divèsite yo, tradisyon yo ki diferan, ak lang ak konpreyansyon yo de kominote. Nou pa vle sivivan ki kalifye yo rate opòtinite pou jwenn èd.”

Espesyalis Relasyon Kominotè (Community Relations specialists) FEMA yo ap vizite katye yo, yap twadwi mo yo nan plis pase 20 lang pou kèk gwoup Etranje ki Kalifye ka elijib pou asistans monetè aprè katastwòf. Yap ankouraje sivivan Sandy yo pou enskri nan FEMA.

Etranje ki Kalifye ki ka elijib pou asistans monetè aprè katastwòf FEMA se moun ki gen Kat Rezidans – moun ki gen pèmisyon gouvènman Ameriken an pou viv epi travay nan peyi a de fason pèmanan.

Lòt moun ki nan kategori Etranje ki Kalifye a se moun ki nan sitiyasyon rezidan Ameriken legal akoz:

  • Azil;
  • Sitiyasyon refijye;
  • Libète kondisyonèl (admisyon Ozetazini pou objektif imanitè) pou omwen en an;
  • Moun yo kenbe pou depòtasyon;
  • Imigrasyon ki soti Cuba oswa Ayiti; epi
  • Fòm grav trafik moun, ki genyen moun ak viza “T” ak “U” .

Aplikan yo dwe konsilte yon ekspè imigrasyon pou konnen si sitiyasyon imigrasyon yo antre nan kategori Etranje ki Kalifye .

Pwogram FEMA pou Moun ak Fanmi lan disponib pou sitwayen Ameriken, resòtisan ki pa sitwayen ak Etranje ki Kalifye ki sinistre nan pwovens ki gen yon deklarasyon katastwòf federal. Èd federal apre katastwòk pou moun ak fanmi ka genyen ladan'l lajan pou ede peye lwaye, reparasyon debaz kay pou pwopriyetè, pèt pwopriyete pèsonèl ak lòt bezwen serye ki gen rapò ak dezas asirans pa kouvri.

Imigran ki pa gen papye pa kalifye pou lajan èd FEMA oswa Asistans Chomaj akoz Katastwòf.

Sepandan, nan kay ki gen divès sitiyasyon sitwyènte, bezwen onsèl manm ki elijib nan fanmi an ka fè tout kay la kalifye pou èd FEMA.

Yon paran oswa responsab ki pa gen papye ka aplike pou èd monetè pou yon timoun minè ki se yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ki pa sitwayen oswa yon Etranje ki Kalifye. Menm lè adilt la ap dwe sinye yon Deklarasyon ak Remiz (Fòm FEMA 009-0-3) nan non timoun nan, yo pap rekeyi okenn enfòmasyon sou moun k'ap sinye pou timoun nan.

Tout moun, kèlkeswa estati sitwayènte yo, ki afekte pa yon gwo dezas kapab kalifye pou lòt kalite pwogram sekou ijans ki pa monetè. Ki se rechèch ak sekou, swen medikal, abri, manje ak dlo ak Sèvis Legal apre Katastwòf ak Konsèy pou Sitiyasyon Kriz.

Moun ki pa kalifye pou asistans monetè ka toujou rele liy enskripsyon pou referans a ajans volontè FEMA a.

Ou ka jwenn èd nan plizyè lang, pou lang ki pa Anglè ak Espanyòl lè'w rele Liy Asistans pou Lang gratis FEMA a nan 866-333-1796. Liy yo disponib 24è sou 24, 7 jou sou 7 jiska nouvèl òd. Ou ka jwenn Asistans nan pifò lang pou ede'w ak entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon ki konsène èd pou katastwòf ou a.

Moun ka enskri pou èd sou entènèt nan: www.DisasterAssistance.gov oswa pa smartphone oubyen tablèt nan m.fema.gov.  Nimewo TTY a se 800-462-7585. Moun ki itilize Relè 711 (711-Relay) oswa Sèvis Videyo Relè  ka rele 800-621-3362. Nimewo gratis yo fonksyone 24 sou 24, sèt jou sou sèt jiska nouvèl òd.

Pou plis enfòmasyon sou rekiperasyon apre katastwòf nan New York, ale sou www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/17/2012 - 18:08
State/Tribal Government or Region: