Main Content

FEMA Bay Premye Sibvansyon nan Pwogram Sheltering and Temporary Essential Power

Release date: 
12/12/2012
Release Number: 
NR-090

NEW YORK – Jodi a, Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse li bay prèske $4 milyon dola pou de (2) gouvènman lokal pou ede peye pou depans ki asosye avèk egzekisyon Pwogram Sheltering and Temporary Essential Power (STEP).

STEP finanse reparasyon debaz ak reparasyon nesesè nan kay pou ijans tankou reparasyon kouran elektrik, chofaj ak dlo cho pou yon ti tan yon fason pou moun ki viktim nan ouragan yo kapab rete lakay yo pandan travay reparasyon pèmanan an ap kontinye.

Pwogram Asistans Piblik FEMA bay omwen 75 pousan depans kalifye yo pou STEP; rès 25 pousan an sòti nan lajan ki pa federal. FEMA te bay $2.8 milyon dola pou Konte Nassau ak $1.1 milyon dola pou Konte Suffolk.

Ofisye Kowòdinasyon Federal, Michael F. Byrne, di konsa “Premye priyorite FEMA se ede Nouyòkè yo retounen lakay yo. Nou rekonèt li difisil pou moun ki viktim nan ouragan yo nan travay reparasyon ak nan rekonstwiksyon kay yo. STEP se yon pwogram pou ijans k ap pèmèt moun yo sòti nan otèl yo ak nan abri yo, epi pou yo retounen lakay yo san pwoblèm pandan reparasyon an.”

Dapre pwogram nan, sitwayen konte Nassau ak Suffolk yo ap kapab fè yo evalye domaj ki fèt nan kay yo epi, kote li posib ak pratik, y ap fè repare kouran elektrik yo ak lòt reparasyon debaz ki fèt yon fason pou yo kapab retounen lakay yo. Nan sa, yo ka gen pou fè reparasyon pwovizwa nan ranp ak nan lòt eleman ki nesesè pou fè kay yo aksesib pou moun ki andikape ak pou lòt moun ki bezwen aranjman fizik.

Yo te kòmanse pwogram STEP apre Ouragan Sandy pou pèmèt Nouyòkè ki pa gen kouran elektrik pou yo pran abri anplas nan kay yo pandan reparasyon pèmanan yo ap fèt. Pwogram STEP ap kontinye; lajan sa a se premye lajan yo bay nan pwogram pilòt sa a. Ofisyèl FEMA yo prevwa lajan pou ranbouse gouvènman lokal yo pou STEP pral ogmante nan semèn k ap vini yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/14/2012 - 17:32
State/Tribal Government or Region: