Main Content

Gen Chanjman yo Anonse pou de (2) Sant Sekou pou Katastwòf nan New York

Release date: 
12/11/2012
Release Number: 
NR-089

NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy gen jiska 6 p.m. vandredi 14 desanm pou ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Meadowmere Park ki nan Konte Nassau.  

Sant lan nan 14 Meyer Ave., Lawrence, NY 11559. Orè a se 8 a.m. jiska 6 p.m. jiska vandredi.
 
Ajans Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap kontwole kantite vizitè yo san pran souf nan tout Sant Sekou pou Katastwòf nan New York. Fonksyònman nan lokal Meadowmere Park endike bezwen enfòmasyon moun ki viktim nan ouragan an nan zòn sa a te satisfè nèt.     

Sèt (7) lòt Sant Sekou pou Katastwòf rete louvri nan Konte Nassau pou bay èd apa pou chak moun epi fas-a-fas pou moun ki afekte nan Ouragan Sandy.

Nan yon lòt chanjman yo fèk anonse, youn nan sis (6) Sant Sekou pou Katastwòf ki nan Brooklyn te chanje adrès li pou pi byen sèvis piblik la. Adrès nouvo lokal li a se Knights of Columbus Hall, 2882 Gerritsen Ave., Brooklyn, NY 11229. Orè a se 8 a.m. jiska 6 p.m. lendi jiska dimanch. Li te gen adrès li anvan akote lari a.

Men adrès lòt san sekou Brooklyn yo:

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Ave.
Brooklyn, NY 11236
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Coffey Park
85 Richards St.
Brooklyn, NY 11231
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Bilding Sekirite Sosyal
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Jewish Community Center
YM-YWHA
3300 Coney Island Ave.
Brooklyn, NY 11235
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Estasyònman MCU
1904 Surf Ave.
Brooklyn, NY 11224
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Men adrès ak orè fonksyònman yo pou lòt sant sekou ki nan Konte Nassau:

Recreation and Ice Arena
700 Magnolia Blvd.
Long Beach, NY 11561
Orè: 9 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Sacred Heart Parish
RR station parking lot
127 Long Beach Rd.
Island Park, NY 11558
Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m., Lendi-Dimanch

Mitchell Field Athletic Center
1 Charles Lindbergh Blvd.
Uniondale, NY 11553
Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m., Lendi-Dimanch

Cedar Creek Park
Merrick Rd. East
Seaford, NY 11783
Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m., Lendi-Dimanch

Young Israel
Gymnasium
859 Peninsula Blvd.
Woodmere, NY 11598
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Dimanch jiska Jedi
            8 a.m. jiska 2 p.m., Vandredi
            Fèmen nan Samdi

Freeport Recreation Center
130 E. Merrick Rd.
Freeport, NY 11520
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Antou, 26 Sant Sekou pou Katastwòf ap fonksyone kounye a toupatou nan New York, pou bay sèvis konplè pou moun ki viktim nan ouragan an pou yo jwenn èd san pèdi tan.  

Pou jwenn sant ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, tcheke lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf.

Moun yo kapab enskri tou sou Entènèt nan sitwèb www.disasterassistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa tablèt enfòmatik yo nan sitwèb m.fema.gov. Nimewo TTY la se 800-462-7585. Aplikan ki itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS) kapab rele 800-621-3362.

Asistans federal pou katastwòf pou moun ak fanmi yo kapab gen ladan lajan pou asistans pou lokasyon, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf ki pa garanti nan asirans.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/14/2012 - 15:47
State/Tribal Government or Region: