Federal Emergency Management Agency

Nouvo Orè nan 13 Sant Sekou yo pou Katastwòf

Main Content
Release date: 
12/03/2012
Release Number: 
NR-071

NEW YORK – Trèz (13) Sant Sekou pou Katastwòf chanje orè yo pandan y ap kontinye ede moun kin viktim nan Ouragan Sandy nan New York.

Sant sekou yo se pwen inik pou viktim ouragan an ki kalifye pou jwenn èd fas-a-fas san pèdi tan.

Ajans Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap kontwole kantite vizitè yo san pran souf nan tout Sant Sekou pou Katastwòf nan New York. Lè kantite vizitè yo diminye nan yon sèten moman, yon sant  ka chanje orè li pou sa. 

Anplis 13 sant ki gen nouvo orè, apeprè 20 lòt Sant Sekou pou Katastwòf ap rete louvri toupatou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Si yon moun te pran domaj nan konte ki deziyen pou asistans federal endividyèl pou katastwòf, moun sa a kapab ale nan nenpòt nan sant yo. 

Pou jwenn Sant Sekou pou Katastwòf ki pi pre a, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, tcheke lokalizatè sant sekou pou katastwòf nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ou kapab jwenn èd tou depi ou rele liy enfòmasyon gratis FEMA nan nimewo 800-621-3362. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi, epi yo ofri asistans nan pifò lang yo. Moun yo ka enskri pou jwenn èd sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan Telefòn Entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo nan m.fema.gov. 

Si ou gen andikap pou pale oswa si ou soud epi w ap itilize yon TTY, rele 800-800-462-7585 dirèkteman; si w ap itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele 800-800-621-3362.

Asistans federal pou katastwòf pou moun ak fanmi yo kapab gen ladan lajan pou asistans pou lokasyon, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf ki pa garanti nan asirans.

Depi yo te louvri mwa pase a, 13 adrès Sant pou Sekou nan Katastwòf ki gen nouvo orè te bay anpil enfòmasyon ak ede plis pase 24,000 moun ki viktim nan Ouragan Sandy.

Men adrès yo ak nouvo orè yo:
Fort Tilden Park
415 State Road
Breezy Point, NY 11697
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Mount Loretto CYO
6581 Hylan Blvd.
Staten Island, NY 10309
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Ikea
1 Beard St.
Brooklyn, NY 11231
Orè: 9:30 a.m. jiska 6:30 p.m., Lendi-Dimanch

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Ave.
Brooklyn, NY 11236
8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Community Church of the Nazarene
1414 Central Ave.
Far Rockaway, NY 11691
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Coffey Park
85 Richards St.
Brooklyn, NY 11231
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Gerritsen Beach Little League Field
2901 Gerritsen Ave.
Brooklyn, NY 11229
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

American Legion
209 Cross Bay Blvd.
Broad Channel, NY 11693
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Provident Bank Park
1 Provident Bank Park Drive
Pomona, NY 10970
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m. jiska Vandredi 7 desanm

Borough Hall
10 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Social Security Building
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

Kia in Staten Island
1976 Hylan Blvd.
Staten Island, NY 10306
Orè: 8 a.m. jiska 6 p.m., Lendi-Dimanch

St. Francis de Chantal
2962 Harding Ave.
Bronx, NY 10465
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m. jodi a
Answit 8 a.m. jiska 6 p.m. jiska Vandredi 7 desanm

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/05/2012 - 14:31
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top