Federal Emergency Management Agency

Viktim Sandy Nan Nouyòk Resevwa $564 Milyon

Main Content
Release date: 
11/20/2012
Release Number: 
NR-040

NEW YORK – Viktim Sandy nan Nouyòk te resevwa $564 milyon nan sibvansyon asistans federal pou ede yo ak dega tanpèt la te fè.

Asistans la gen ladan $561 Milyon nan sibvansyon pou kay, ki gen yon asistans lweyaj pou yon ti tan ak pri pou repare kay yo, ak $33 milyon pou kouvri lòt bezwen ki gen pou wè ak dezas, tankou depans medikal ak depans pou dan oswa bagay pèsonèl yo te pèdi.

Sibvansyon asistans pou dezas fè pou depans ki gen pou wè ak dezas la sèlman. Tout swit apre yo te resevwa lajan an, viktim yo resevwa yon lèt nan men Ajans Jesyon Ijans Federal ki eksplike jan pou itilize lajan an. Viktim yo dwe kenbe resi pou tout depans yo fè ki gen pou wè ak dezas la.

Yo ka itilize lajan Asistans Lojman pou:

  • Reparasyon pou tounen lakay yo yon fason li pa yon danje pou y. Sa kapab gen reparasyon fenèt, pòt, sistèm dlo ak van oswa lòt pati nan kay la.
  • Rebati yon kay ki te kraze nèt.
  • Ranbousman  depans nan otèl oswa motèl paske viktim nan t ap repare kay li apre dezas la. Sa yo ki vle rete nan yon kay tanporè pou lontan kapab mande plis asistans jiskaske yo ka tounen lakay yo oswa yo fè aranjman pou kay tanporè.

Lot Bezwen ka itilize lajan Asistans Lojman :

  • Depans medikal, pou dan, oswa fineray.
  • Reparasyon oswa ranplasman pwopriyete pèsonèl, zouti espesyalize pou travay, pwodwi pou kay, mèb ak aparèy.
  • Ranbousman pou depans pou bwote ak depans transpòtasyon (reparasyon machin).
  • Lòt depans otorize ki gen pou wè ak dezas

Viktim ki gen kesyon sou sibvansyon FEMA a ka rete liy telefòn FEMA a nan  800-621-3362 ou TTY 800-462-7585. Sa yo ki  itilize 711-Relay  ou Sèvis Relè Videyo ka rele 1-800-621-3362. Reprezantan FEMA yo disponib 24 sou 24, chak jou jiskaske nou  chanje sa.  Gen reprezantan ki pale plizyè lang ki disponib pou ede w. Epi tou viktim yo ka vizite www.DisasterAssistance.gov pou enfòmasyon, oswa pa telefòn entelijan, vizite  m.FEMA.gov.

Dènye delè pou enskri ak FEMA a se 31 desanm 2012.

Lè yo fin enskri, viktim yo ka resevwa yon pakè aplikasyon pou pre nan men Administrasyon Ti Komès (SBA) Etazini. Menm si yo pa vle prete lajan oswa pa panse yo ap kalifye pou prete lajan, moun ki genyen pwopriyete oswa pa lwe kay yo dwe ranpli ak soumèt aplikasyon SBA a. Ou bezwen ranpli yon aplikasyon  pou prete lajan pou kalifye pou sibvansyon leta ak FEMA ki kouvri pwopriyete pèsonèl, reparasyon oswa ranplasman machin, pou demenaje oswa estoke pwodwi oswa lòt asistans.

Last Updated: 
11/24/2012 - 15:58
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top