Main Content

Sipò Federal Eta New York an Repons ak Siklòn Sandy

Main Content
Release date: 
11/20/2012
Release Number: 
NR-042

NEW YORK — Depi Siklòn Sandy frape New York la, Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency) te apwouve plis pase $564 milyon dola pou ede moun ak fanmi rekipere yo apre katastwòf la.

FEMA ap lonje la men bay tout 13 konte ki te dezinye yo ak atansyon li pote sou kote ki te pi frape nan Eta New York yo. Jiska jodia, li te apwouve plis pase $564 milyon dola. Ѐd pou kote ki pi frape yo se:

 • Bronx  $1,043,794
 • Kings   $110,617,942
 • Nassau   $201,620,599
 • New York  $5,063,854
 • Queens  $152,299,955
 • Richmond  $57,956,106
 • Suffolk  $33,641,959

FEMA bay apèsi efò pou rekiperasyon aprè katastwòf jiska dat 20 Novanm ki swiv la:

 • Preske 219,000 Moun New York te kontakte FEMA pou enfòmasyon oswa pou enskri pou èd ak FEMA epi plis pase $564 milyon dola te apwouve. Plis pase 112,000 te enskri sou sit entènèt la nan www.disasterassistance.gov, oswa sou smartphone yo nan m.fema.gov.
   
 • 34 Sant Rekiperasyon Katastwòf (DRC: Disaster Recovery Centers) ouvè nan rejyon ki afekte yo. Yo se sit mobil ansanm ak sit fiks, e jiska jodia plis pase 40,000 sivivan te jwenn èd nan DRC yo nan eta New York.
   
 • Preske 1,300 enspektè nan domèn sa a te fè plis pase 102,000 enspeksyon kay.
   
 • 1,062 espesyalis nan Relasyon Kominotè (CR: Community Relations) te mete yo disponib nan fason estratejik atravè kominote ki afekte yo, yo ale pòt a pòt pou eksplike kalite èd pou katastwòf ki disponib epi kòman pou enskri. Plis ekip kontinye rive chak jou.
   
 • 6 Pwen Distribisyon (POD: Points of Distribution) ouvri epi ap bay pwovizyon bay rezidan ki afekte yo epi Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency) mete an fonksyon 10 sant alimantasyon.
   
 • 4 Ekip pou Ѐd Medikal pou Katastwòf (DMAT:Disaster Medical Assistance Teams), 1 Fòs Deplwaman Rapid (RDF: Rapid Deployment Force) epi 1 Ekip pou Repons Veterinè Nasyonal (NVRT: National Veterinary Response Team) nan Depatman Sante ak Sèvis Imen (Department of Health and Human Services) te deplwaye nan New York.
   
 • Yo te dezinye 13 konte nan New York pou èd endividyèl ak piblik, yo se: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster and Westchester.
   
 • Administrasyon Ti Biznis Ameriken an (SBA: Small Business Administration) gen anplwaye nan 18 Sant Rekiperasyon Katastwòf nan rejyon New York la pou bay èd yonn pa yonn a pwopriyetè biznis kap chèch èd apre katastwòf yo, epi li te apwouve plis pase $11 milyon dola prè pou katastwòf.
   
 • Kò Enjenyè Lame Ameriken an (USACE: U.S. Army Corps of Engineers) ap itilize sèz kontenè 500-tòn ki transpòte pwodwi premye nesesite ak yon kontenè 2,200-tòn pou transpòte debri Siklòn Sandy yo soti nan yon sit estokaj tanporè nan Fresh Kills Landfill nan Staten Island pou mete yo nan kèk sit pèmanan ki dispoze pou sa nan nò eta New York la.
   
 • Administrasyon Sante ak Sekirite Pwofesyonèl la (OSHA: Occupational Safety and Health Administration) gen pèsonèl teren nan zòn ki touche yo pou asire'l ke travayè ak biznis yo okouran de risk ki lye ak operasyon netwayaj ak rekiperasyon yo. Jiska 19 Novanm, pèsonèl OSHA yo te reyalize 507 seyans enfòmasyon sou sante ak sekirite ki atenn 12,423 travayè, ki genyen 2,966 ki pa pale Anglè. Anplis, OSHA te mennen764 entèvansyon dirèk sou sit travay ki te enplike nan operasyon rekiperasyon apre siklòn yo, e retire 2,656 anplwaye anba risk li rekonèt yo.
   
 • Moun ka enskri sou entènèt nan www.disasterassistance.gov oswa sou smartphone nan m.fema.gov. Aplikan yo ka rele tou 800-621-3362 oswa (TTY) 800-462-7585. Moun ki itilize Relè 711 yo (711-Relay) oswa Sèvis Videyo Relè yo (VRS:Video Relay Services) dwe rele 800-621-3362. Nimewo gratis yo fonksyone 24 sou 24, sèt jou sou sèt jiska nouvèl òd.
Last Updated: 
11/23/2012 - 17:47
State/Tribal Government or Region: