Federal Emergency Management Agency

FEMA PWOLONJE PWOGRAM ASISTANS POU ABRI PWOVIZWA NAN NEW YORK

Main Content
Release date: 
11/16/2012
Release Number: 
NR-030

NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou nan pwogram Asistans pou Abri Pwovizwa (TSA).  Pwogram nan pèmèt moun ki aplike nan FEMA ki gen kay yo ki te domaje nan Ouragan Sandy, pou rete nan otèl oswa motèl yo.  Pwogram asistans pwovizwa sa a la pou ede moun ki aplike ki gen kay yo ki inabitab, jouk lè vin gen aranjman pou lojman ki pi apwopriye.

Ofisye Kowòdinasyon Federal, Michael F. Byrne, di konsa, “Nou konnen kèk viktim ki nan zòn ki te frape di yo gen gwo pwoblèm pou retounen lakay yo. N ap travay nan tèt ansanm avèk eta nou ak patnè lokal nou yo pou fè tout sa nou kapab pou fasilite pwosesis sa a.  Jouk nan jou sa a, pwolongasyon TSA ap ofri sekou pou viktim yo.”

Pwogram nan, ki te kòmanse nan dat 3 novanm, te pwograme okòmansman pou ekspire 16 novanm, epi pou moun yo kite chanm yo nan dat 17 novanm. Kounye a, pwogram nan ap dire jiska 14 desanm, an de (2) entèval youn-apre-lòt, avèk dat pou moun yo kite chanm yo 1ye desanm 2012 ak 15 desanm 2012.

Nouyòkè yo kapab enskri pou asistans FEMA sou Entènèt nan sitwèb www.disasterassistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo nan sitwèb m.fema.gov. Moun ki aplike yo ka rele 1-800-621-FEMA (3362) tou oswa (TTY) 1-800-462-7585.  Viktim ki itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele 1-800-621-3362. Nimewo telefòn pou rele gratis yo ap fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt desizyon. 

FEMA gen yon nimewo telefòn gratis pou ede Nouyòkè ki kalifye pou Asistans Abri Pwovizwa jwenn yon otèl.  Nimewo telefòn nan se 866-863-8673 oswa (TTY) 1-800-462-7585; liy telefòn yo louvri ant 8:00 a.m. ak 10:00 p.m., sèt (7) jou pa semèn.  Nouyòkè ki bezwen asistans pou jwenn sèvis transpò nan abri kote yo ye a pou ale nan otèl kote y ap rete a ta dwe idantifye bezwen an ba operatè yo nan nimewo 866-863-8673 oswa (TTY) 1-800-462-7585. Nouyòkè yo kapab ale sou Entènèt tou nan sitwèb http://femaevachotels.com/ pou jwenn otèl patisipan yo.  

Manje, itilizasyon telefòn ak lòt frè asosye pa garanti. Moun ki aplike yo responsab pou frè lojman yo ki depase alokasyon ki otorize a. Pwogram nan pa ranbouse depans ki te fèt anvan pou otè.

Last Updated: 
11/20/2012 - 16:37
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top