Federal Emergency Management Agency

Mwen Vle Fè Revize Dosye Mwen Ankò

Main Content

Ou ka konteste nenpòt desizyon.

  • Kontestasyon yo ka konsène kalifikasyon ou, kantite oswa kalite èd ou te resevwa a, aplikasyon ou te fè anreta oswa demann pou remèt lajan, oswa refi pou èd ou kontinye.

Swiv etap sa yo pou konteste desizyon an:

  1. Eksplike alekri pou kisa ou panse desizyon sou kantite lajan oswa kalite èd ou te resevwa a pa kòrèk. Oumenm oswa yon moun ki reprezante ou oswa kay ou ta dwe siyen lèt la. Si moun ki ekri lèt la pa yon moun k ap viv lakay ou, dwe gen yon deklarasyon siyen ki endike moun nan kapab pran desizyon pou ou.
  2. Mete nimewo enskripsyon FEMA ak nimewo katastwòf la (ki endike anlè lèt desizyon ou) nan lèt kontestasyon ou.
  3. Voye lèt kontestasyon ou pa lapòs nan:

FEMA - Individuals & Households Program
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

oswa ou kapab fakse lèt kontestasyon ou nan nimewo:

(800) 827-8112
Atansyon: FEMA - Individuals & Households Program

ENPÒTAN: Pou nou konsidere lèt kontestasyon ou, li dwe date nan limit 60 jou ki vini apre dat ki nan lèt desizyon an. Sonje pou mete dat nan lèt ou yo.

  • Nou revize tout kontestasyon yo.
  • Anjeneral, nou pran desizyon yo nan 30 jou apre nou resevwa demann lan.
  • N ap fè ou konnen repons pou kontestasyon ou pa lapòs.

Si ou bezwen enfòmasyon sou dosye ou, oumenm oswa yon moun lakay ou ka mande yon kopi enfòmasyon yo alekri nan adrès:

FEMA - Records Management
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

Si yon moun ki pa lakay ou fè yon demann pou ou, lè sa a demann lan dwe gen yon deklarasyon ou siyen ki bay moun nan otorizasyon pou mande enfòmasyon sa yo.

Last Updated: 
08/01/2014 - 14:07
Back to Top