Federal Emergency Management Agency

Kisa k ap Pase nan Enspeksyon an?

Main Content

Si Ou PA Gen Asirans Ki Ka Peye Pou Domaj yo

 • Rete tann 10-14 jou apre ou aplike.
 • Yon enspektè ap kontakte ou pou pran yon randevou pou revize kay domaje ou.

Si Ou Gen Asirans Ki Ka Peye Pou Domaj yo

 • Fè reklamasyon asirans ou dabò.
 • Bay FEMA yon lèt desizyon (aranjman oswa refi) konpayi asirans ou ba ou
 • Yon enspektè ap kontakte ou pou pran yon randevou pou revize kay domaje ou.

Si Ou Gen Asirans pou Inondasyon Ki Ka Peye Pou Domaj yo

 • Fè reklamasyon asirans ou.
 • Yon enspektè ap kontakte ou pou pran yon randevou pou revize kay domaje ou.

  Ou PA bezwen bay yon kopi lèt desizyon asirans pou inondasyon ou ban nou anvan FEMA ap pran yon randevou pou yon enspeksyon. Paske depans pou viv pou yon ti tan pa garanti nan asirans pou inondasyon, n ap ba ou yon randevou pou enspeksyon apre ou aplike pou èd la.

Kisa k ap pase pandan enspeksyon an?

 1. Yon enspektè ap pran yon randevou pou rankontre ou nan kay domaje ou. Tanpri Sonje:
  • Nan zòn kote aksè ap toujou limite yon fason grav, li ka pran plis tan pou yon enspeksyon fèt.
  • Enspektè yo se moun ki gen kontra, pa anplwaye FEMA, men enspektè ou ap gen idantifikasyon FEMA.
  • Enspektè yo fè rapò ou men yo pa detèmine si ou kalifye.
  • Pa gen frè pou peye pou fè petisyon an.
 2. Enspektè a ap vizite kay ou pou evalye domaj ki gen pou wè katastwòf la. Pandan enspeksyon an:
  • Ou dwe la pou randevou ou ki pwograme a, epitou ou dwe bay prèv se ou ki posede kay la ak prèv ki montre w ap viv ladan.
  • Si ou pa kapab la, ou ka deziyen yon moun (ki gen laj plis pase 18 tan) pou rankontre enspektè a sou non ou. Nou ka mande ou pou siyen yon fòm pou otorize moun sa a pou li rankontre enspektè a.
 3. Apre enspeksyon an, enspektè a ap mande ou pou siyen yon fòm pou otorize FEMA pou si verifye enfòmasyon ou bay yo kòrèk.
Last Updated: 
07/24/2014 - 16:00
Back to Top