Federal Emergency Management Agency

Kisa k ap Pase Apre Enspeksyon an?

Main Content

Si Ou Kalifye pou yon Sibvansyon

FEMA pa voye ba ou:

  • yon chèk pa lapòs oswa y ap depoze lajan an nan kont labank ou.
  • yon lèt ki dekri fason ou dwe itilize lajan an.

Ou ta dwe sèlman itilize lajan yo ba ou a selon eksplikasyon ki nan lèt la.

Si Ou Pa Kalifye pou yon Sibvansyon

W ap:

N ap fè ou konnen dwa ou pou konteste nan lèt FEMA voye ba ou a. Ou dwe fè kontestasyon yo alekri epitou ou dwe voye yo pa lapòs nan 60 jou ki vini apre desizyon FEMA a.

Si Ou Te Jwenn Referans nan Administrasyon Ti Biznis [Small Business Administration (SBA)]

W ap resevwa yon aplikasyon SBA.

  • Ou dwe ranpli epi retounen aplikasyon an pou yo kapab konsidere ou pou yon prè ak pou sèten kalite èd nan sibvansyon.

Reprezantan SBA yo disponib nan Disaster Recovery Centers (Sant Sekou pou Katastwòf) lokal ou pou ede ou avèk aplikasyon an.

Si SBA apwouve ou pou jwenn lajan prete, y ap kontakte ou.

Si SBA jwenn ou pa gen mwayen pou prete lajan, y ap ba ou yon referans otomatik nan pwogram sibvansyon pou Moun ak Kay (Individual and Household) pou jwenn èd la epi FEMA ap kontakte ou.

Last Updated: 
07/24/2014 - 16:00
Back to Top