Federal Emergency Management Agency

Kijan Pou Mwen Jwenn yon Kote pou Rete?

Main Content

Pou bezwen lojman imedyat, American Red Cross (Lakwa-Wouj Ameriken) ak lòt ajans volontè prepare abri pou moun ki pa kapab retounen lakay yo. Koute radyo ou oswa siveye medyal lokal yo pou konnen kote sant ajans volontè ki pi pre ou a.

Pou rezon sante ak espas, anjeneral yo pa bay pèmisyon pou vini avèk bèt kay nan abri piblik pou ijans yo. Kontakte biwo jesyon ijans oswa abri bèt lokal oswa sosyete imen lokal ou pou wè si gen yon abri yo prepare pou pran bèt kay lè gen yon ijans.

Pou moun ki gen bezwen lojman alontèm, FEMA bay plizyè kalite èd, ansanm ak sèvis ak sibvansyon pou ede moun repare kay yo epi pou jwenn lojman ranplasman.

Pou kalifye:

  1. Kay la dwe se sèl kote moun ki aplike a abite.
  2. Kay la dwe te detwi, vin pa bon pou abite ladan, oswa ou pa kapab antre ladan akòz katastwòf la.
  3. Asirans ki pwoteje kay la pa pwoteje tout depans siplemantè moun ki aplike a fè pou viv ak/oswa depans pou repare kay la.

Aplike pou èd
Chèche enfòmasyon sou resous pou lwe kay

Last Updated: 
08/01/2014 - 13:59
Back to Top