Federal Emergency Management Agency

Kijan pou Mwen Jwenn Fanmi Mwen?

Main Content

National Emergency Family Registry and Locator System (NEFRLS) (Rejis ak Sistèm Lokalizatè Nasyonal Fanmi akòz Ijans) Ajans Federal pou Jesyon Ijans [Federal Emergency Management Agency's (FEMA)] fasilite reyinifikasyon fanmi yo lè moun yo separe pandan yon katastwòf.

Sistèm nan bay yon anviwònman pwoteje ki baze sou Sitwèb kote sivivan yo ak moun pa yo kapab kominike kote yo ye, epi bay yon mesaj pèsonalize. FEMA gen yon sant apèl tou pou ede moun ki pa gen aksè nan Entènèt.

Pou sipòte reyinifikasyon timoun ki poko gen laj 21 ane avèk paran yo/responsab legal yo, FEMA travay nan tèt ansanm avèk Sant Nasyonal pou Timoun ki Pèdi ak Eksplwate [National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)]. Moun ki rapòte oswa k ap chèche yon timoun ki pèdi akòz yon katastwòf ta dwe rele Sant Nasyonal Lokalizatè Timoun NCMEC nan nimewo 1-866-908-9572.  NCMEC gen anplwaye ki disponib 24 èdtan pa jou.

Answit, American Red Cross (Lakwa-Wouj Ameriken) konsève Safe and Well, yon sistèm ki baze sou sitwèb epi ki ede reyini zanmi ak fanmi ki deplase akòz yon katastwòf. Pou pale avèk yon moun nan Lakwa-Wouj Ameriken konsènan yon zanmi oswa yon manm fanmi ki pèdi, tanpri kontakte seksyon Lakwa-Wouj lokal kote w ap viv la oswa kote ou rete a (ale nan sitwèb www.redcross.org pou jwenn yon seksyon lokal).


Reyinifikasyon Timoun Apre yon Katastwòf: Yon Apwòch yo Pibliye tout Kote nan Peyi a

Nan dat 3 novanm, Ajans Federal pou Jesyon Ijans [Federal Emergency Management Agency (FEMA)], Sant Nasyonal pou Timoun ki Pèdi ak Eksplwate [National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)], Depatman Sante ak Sèvis Sosyal [Department of Health and Human Services (HHS)] Etazini, ak Lakwa-Wouj Ameriken [American Red Cross (ARC)] te pibliye dokiman Post Disaster Reunification of Children: A Nationwide Approach (Reyinifikasyon Timoun Apre Katastwòf: Yon Apwòch pou Tout Peyi a. Dokiman sa a  montrre premye efò Nasyon nou an pou kreye yon estrikti ak yon apwòch kominotè konplè pou reyini timoun ki separe avèk paran yo oswa responsab legal yo apre yon katastwòf. Klike la a pou jwenn dokiman an epi pou jwenn plis enfòmasyon.


Rejis Timoun Minè ki pa Akonpaye

Sant Nasyonal pou Timoun ki Pèdi ak Eksplwate [National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)] te lanse Rejis Timoun Minè ki pa Akonpaye [Unaccompanied Minors Registry (UMR)] dènyèman, premye depo nasyonal peyi nou yo kreye pou sipòte mwayen NCMEC pou rasanble, konsève, rapòte epi pran desizyon sou enfòmasyon ki gen pou wè ak timoun ki separe akòz yon katastwòf. UMR la disponib pandan tout katastwòf yo (pa sèlman Prezidansyèl) epi li fasil pou jwenn aksè ladan nan lyen http://umr.missingkids.com.

 

Last Updated: 
08/01/2014 - 13:47
Back to Top