Main Content

Kesyon Moun Poze Souvan konsènan Èd Akòz Katastwòf

Kesyon pou Jodi a:

Fason pou Aplike pou Èd la:

Apre Ou Aplike:

Sitwayènte:

Sant Sekou pou Katastwòf:

Kondisyon pou Kalifye:

Pwoblèm Travay:

Domaj nan Bitasyon Agrikòl / nan Agrikilti:

Èd FEMA

Enspeksyon:

Asirans:

Kesyon sou Pwosesis la:

Domaj sou Wout ak Pon:

Administrasyon Ti Biznis [Small Business Administration (SBA)]:

Kay Mobil:

Kesyon Jeneral yo:

Kesyon pou Jodi a:

Kijan pou mwen retounen gen kontak avèk pwen kontak Kay Mobil la? Mwen te pale avèk yo plizyè fwa, men mwen pa gen yon nimewo pou rele yo ankò.

Nou pa gen yon nimewo kontak dirèk nou kapab bay. Yo travay rapid otan yo kapab epi si yo detèmine ou kalifye pou revizyon pou plasman nan yon Kay Mobil FEMA, yon moun ap kontakte ou.

Èske FEMA ap bay èd siplemantè pou peye lwaye apre premye peryòd èd la si mwen toujou pa kapab retounen lakay mwen?

Yo kapab bay èd pou lwe kay  pou yon peryòd tan ki ka rive jiska 18 mwa pandan w ap travay pou reyalize plan lojman pèmanan ou. Pou fè yon premye demann pou èd siplemantè pou lojman, voye yon lèt pou eksplike kontinwite bezwen ou epi bay resi lwaye yo oswa lòt dokiman pou montre ou te itilize tout premye èd pou lwaye ou.

Si mwen resevwa yon koutfil otomatize FEMA ki fè mwen konnen mwen ba bezwen yon enspeksyon, kijan mwen ta dwe reponn yon lòt koutfil yon enspekte ki mande mwen pou pran yon randevou pou enspeksyon?

Ou te ka deja resevwa yon koutfil otomatize ki fè ou konnen ou yon enspeksyon fizik kay ou pa t nesesè. Lè yo te chanje dyalòg nan koutfil otomatize a, li te gen ladan faktè siplemantè ki te kalifye moun yo lè sa a pou enspeksyon fizik yo.

Si yon enspektè FEMA detèmine yon vrè enspeksyon kapab fèt epi li rele ou pou pran randevou pou youn, li enpòtan pou reponn koutfil enspektè a. Sa ka bay yon solisyon rapid pou bezwen espesyal ou yo satisfè.

Tout enspektè FEMA yo gen idantifikasyon sou yo pou montre ou yo se Enspektè FEMA. Se yon bon lide pou asire ou wè idantifikasyon sa a. Si ou sispèk nenpòt fwod, FEMA gen yon liy dirèk pou detekte fwod nan nimewo 800-323-8603.

Fason pou Aplike pou Èd la:

Kijan pou mwen aplike pou èd akòz katastwòf?

Si w ap viv nan yon zòn Prezidan an deklare ki gen katastwòf epi si ou bezwen èd akòz katastwòf la, aplike nan sitwèb DisasterAssistance.gov epi paj-ekran yo ap gide ou nan pwosesis la. Ou ka enskri tou depi ou rele nimewo 1-800-621-FEMA (3362) (moun ki gen pwoblèm pou tande/pale SÈLMAN –Rele TTY: 1-800-462-7585).

Lè w ap aplike ou ta dwe gen yon plim ak papye disponib pou note nimewo telefòn enpòtan yo pou kontakte. W ap bezwen nimewo sekirite sosyal ou, adrès ou ye nan moman an ak adrès ou anvan katastwòf la, nimewo telefòn yo, kalite pwoteksyon asirans ou, revni total kay ou chak ane, ak yon nimewo idantifikasyon ak nimewo kont nan bank ou si ou vle pou yo transfere lajan èd akòz katastwòf la dirèkteman nan kont labank ou. Si ou pa gen nimewo idantifikasyon bank ou, ou kapab jwenn li nan sitwèb Federal Reserve Financial Services (Sèvis Finansye Rezèv Federal).

Apre Ou Aplike:

Kisa k ap pase apre mwen fin aplike pou èd akòz katastwòf?

FEMA ap voye ba ou yon kopi aplikasyon ou ak yon kopi "Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals and Households Program" (Èd Apre yon Katastwòf: Gid pou Moun ki Aplike nan Pwogram pou Moun ak pou Kay) k ap reponn anpil nan kesyon ou yo.

 • Si kay ou oswa sa ki ladan yo domaje epi ou pa gen asirans, yon enspektè ta dwe kontakte ou nan 10 a 14 jou apre ou aplike pou li pwograme yon lè pou rankontre ou nan kay domaje ou. Nan zòn  kote aksè ap toujou limite yon fason grav, li ka pran plis tan pou yon enspeksyon fèt.
 • Si kay ou oswa sa ki ladan yo te domaje epi ou gen asirans, ou dwe travay nan reklamasyon asirans ou anvan epitou ou dwe bay FEMA yon lèt desizyon (aranjman oswa refi) nan konpayi asirans ou anvan FEMA fè yon enspeksyon. ***Gen yon eksepsyon pou domaj inondasyon lakòz; si ou gen asirans pou inondasyon, FEMA ap fè yon enspeksyon anvan ou resevwa yon kopi lèt desizyon asirans ou pou inondasyon pou evalye si ou kalifye pou depans pou viv pou yon ti tan paske asirans pou inondasyon pa garanti depans pou viv pou yon ti tan.
 • Nan apeprè 10 jou apre enspeksyon an, FEMA ap deside si ou kalifye pou asistans. Si ou kalifye pou yon sibvansyon, FEMA ap voye yon chèk ba ou pa lapòs oswa y ap fè depo lajan an nan kont labank ou. FEMA ap voye yon lèt ba ou k ap dekri kijan ou dwe itilize lajan an (pa egzanp: reparasyon nan kay ou oswa lwe yon lòt kay pandan w ap fè reparasyon yo).
 • Si FEMA deside ou pa kalifye pou yon sibvansyon, FEMA ap voye yon lèt ba ou pou eksplike pou kisa yo te ba ou refi epi y ap ba ou yon chans pou konteste desizyon an. Ou dwe fè kontestasyon yo alekri epitou ou dwe voye yo pa lapòs nan 60 jou ki vini apre desizyon FEMA a.
 • Si ou resevwa yon aplikasyon Prè SBA pou Katastwòf pa lapòs, ou dwe ranpli aplikasyon an epi ou dwe voye li tounen pou yo kapab anvizaje prete ou lajan ak ba ou sèten kalite èd sibvansyon. Reprezantan SBA yo disponib nan Sant Sekou pou Katastwòf pou ede ou avèk aplikasyon an. Si SBA jwenn ou pa gen mwayen pou prete lajan, y ap ba ou yon referans otomatik nan pwogram sibvansyon Endividyèl ak Kay FEMA pou jwenn èd.
 • Si SBA apwouve ou pou jwenn lajan prete, y ap kontakte ou. Si SBA jwenn ou pa gen mwayen pou prete lajan, FEMA ap kontakte ou.

Depi de (2) semèn, mwen te voye dokiman FEMA te mande yo. Lè mwen te rele Liy Dirèk la, reprezantan sèvis la te di dokiman yo pa t nan dosye mwen. Kisa mwen ta dwe fè?

Tanpri sonje pou toujou bay dènye nimewo telefòn ak adrès postal ou pou mete nan dosye nou yo. FEMA mete anplas nouvo teknoloji pou ede fè ou konnen nou resevwa dokiman ou yo. N ap kontakte ou nan yon mesaje ki anrejistre pou fè ou konnen FEMA te resevwa dokiman ou yo. Nou mande ou souple pou pran pasyans epi pou rete tann pou resevwa mesaj anrejistre a olye ou rele nimewo Liy Dirèk FEMA epi/oswa olye ou re-imèl oswa olye ou re-fakse dokiman yo paske mesaj otomatize a ap kontakte ou imedyatman nou mete dokiman yo nan dosye ou. Ou kapab tcheke tou si nou te resevwa dokiman yo depi ou itilize Online Individual Assistance Center (Sant Èd Endividyèl sou Entènèt).

Tanpri sonje lè voye dokiman yo pa lapòs oswa lè w ap fakse yo ba FEMA, li enpòtan anpil pou mete non ou, nimewo sekirite sosyal ou, nimewo katastwòf la ak nimewo ID enskripsyon ou nan tout dokiman yo. Sa ap fasilite nou travay sou dosye ou epitou sa ap asire nou mete dokiman yo nan dosye kòrèk la. Ou kapab jwenn nimewo yo nan paj kouvèti ki vini avèk tout lèt FEMA yo nan kwen gòch anwo nenpòt lèt FEMA voye ba ou.

Sitwayènte:

Ki kondisyon FEMA konsènan sitwayènte/imigrasyon?

 • Ou dwe se yon Sitwayen Ameriken, yon Etranje ki pa Sitwayen Ameriken, oswa yon Etranje Kalifye pou ou kapab kalifye pou pwogram èd lajan kach FEMA. Èd nan Pwogram pou Moun ak Kay ak Èd pou Chomaj akòz Katastwòf
 • Yon Etranje Kalifye gen ladan nenpòt moun ki gen yon rezidans pèmanan legal (grinkat).
 • N ap mande ou pou siyen yon Deklarasyon ak Dechaj (Fòm 90-69 B FEMA) ki endike ou se yon Sitwayen Ameriken, yon Moun ki pa Sitwayen Ameriken, oswa yon Etranje Kalifye.
 • Si ou pa kapab siyen fòm Deklarasyon ak Dechaj la, yon lòt adilt ki lakay ou ki kalifye kapab siyen li, epi nou p ap pran okenn enfòmasyon konsènan kondisyon ou.
 • Si ou pa kapab siyen Deklarasyon an ak Dechaj la, men ou gen yon timoun minè ki se yon Sitwayen Ameriken oswa yon Etranje Kalifye k ap viv avèk ou, ou kapab aplike pou èd la sou non pitit ou epi nou p ap pran okenn enfòmasyon konsènan kondisyon ou. N ap mande ou pou siyen yon deklarasyon ki endike pitit ou se yon Sitwayen Ameriken, yon Moun ki pa Sitwayen Ameriken, oswa yon Etranje Kalifye.
 • Ou pa oblije yon Sitwayen Ameriken oswa yon Etranje Kalifye pou jwenn Konsèy pou Kriz oswa Sèvis Legal pou Katastwòf la oswa pou lòt èd pou ijans ki pa lajan kach akoutèm.

Si mwen se yon imigran ki pa gen papye, èske mwen kalifye pou èd pou bezwen ki gen pou wè ak katastwòf?

 • Wi, ou ka kalifye nan anpil diferan pwogram ajans leta ak ajans lokal, ak ajans volontè ap dirije pou plizyè kalite èd lajan kach.

Si mwen se yon imigran ki pa gen papye, èske mwen kalifye pou nenpòt èd nan FEMA?

 • Ou ka kalifye pou èd annijans ki pa lajan akoutèm yo bay nan FEMA.
 • Ou p ap kalifye pèsonèlman pou pwogram èd lajan kach FEMA (Èd Pwogram pou Moun ak Kach); men, ou ka aplike sou non pitit Sitwayen Ameriken ou, oswa yon lòt manm adilt ki nan kay la ka kalifye kay la pou èd la.
 • Menmsi oumenm oswa fanmi ou pa kalifye pou èd lajan kach FEMA (Pwogram pou Moun oswa Kay), tanpri rele FEMA nan nimewo 1-800-621-3362 or 1-800-462-7585 (TTY pou moun ki soud/ki bèbè) pou jwenn enfòmasyon epi pou yo voye ou nan lòt pwogram ki kapab ede ou kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou.

Si mwen se yon imigran ki pa gen paye, èske mwen kapab aplike sou non pitit mwen ki te fèt nan Etazini?

 • Ou kapab aplike sou non pitit minè ou (ki poko gen laj 18 tan) pou èd lajan kach FEMA (Èd Pwogram pou Moun ak Kay) si n ap viv ansanm.
 • W ap gen pou bay nenpòt enfòmasyon sou kondisyon imigrasyon ou oswa w ap gen pou siyen nenpòt dokiman konsènan kondisyon ou.

Èske mwen bezwen yon Nimewo Sekirite Sosyal pou enskri pou èd lajan FEMA (Asistans nan Pwogram pou Moun ak Kay)?

 • Si ou aplike pou sou non pitit minè ou, ou ta dwe bay Nimewo Sekirite Sosyal li.

Si mwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal, èske mwen kalifye pou èd lajan kach FEMA (Pwogram pou Moun ak Kay) kòm yon a “Etranje Kalifye?”

 • Pa nesesèman, paske si ou gen yon Nimewo Sekirite Sosyal sa pa vle di otomatikman ou se yon Etranje Kalifye. Ou ka prezan legalman nan Etazini epi ou gen yon nimewo Sekirite Sosyal, men ou pa yon Etranje Kalifye.

Sant Sekou pou Katastwòf:

Kisa yon Sant Sekou pou Katastwòf ye epi ki sèvis yo bay?

Yon Sant Sekou pou Katastwòf [Disaster Recovery Center (DRC)] se yon sant oswa yon biwo mobil ki fasil pou gen aksè ladan kote moun ki aplike yo ale pou jwenn enfòmasyon sou FEMA oswa sou lòt pwogram èd pou katastwòf, oswa pou kesyon ki gen pou wè ak dosye ou.

NÒT: Ou kapab enskri pou jwenn èd nan yon DRC oswa ou kapab itilize Online Individual Assistance Center (Sant Èd Endividyèl sou Entènèt) oswa depi ou rele nimewo 1-800-621-FEMA (3362) (moun ki gen pwoblèm pou tande/bèbè SÈLMAN –Rele TTY: 1-800-462-7585).

Men kèk nan sèvis yon DRC ka bay:

 • Gid konsènan sekou pou katastwòf
 • Eklèsisman sou nenpòt korespondans alekri ou te resevwa
 • Èd pou Lojman ak enfòmasyon sou Resous Lokasyon
 • Repons pou kesyon yo, solisyon pou pwoblèm yo ak referans nan ajans ki ka bay lòt èd
 • Sitiyasyon aplikasyon FEMA ap travay sou yo nan moman an
 • Enfòmasyon sou pwogram SBA si gen yon Reprezantan SBA nan lokal Sant Sekou pou Katastwòf la.

Kondisyon pou Kalifye:

Mwen konnen lòt moun ki nan katye, vil oswa eta mwen ki te resevwa èd nan FEMA, men yo te fè mwen konnen mwen gen domaj ki pa ase. Èske FEMA itilize menm kondisyon yo lè y ap konsidere domaj yo pou tout moun?

FEMA revize ka chak moun ki aplike apa epi yo aplike menm kondisyon kalifikasyon yo. Si yo te detèmine ou pa kalifye akòz domaj ki pa t ase epi ou panse rezilta sa a pa kòrèk, ou gen dwa pou fè yon kontestasyon.

Pwoblèm Travay:

Mwen te pèdi djòb mwen akòz katastwòf la epi mwen kapab fè peman prè ipotekè (oswa lwaye) mwen. Èske FEMA ap fè peman yo jouk lè mwen kapab retounen travay?

Non. FEMA pa gen otorizasyon pou fè peman konsa. Si ou te pèdi travay ou akòz katastwòf la, ou ka kalifye pou Èd pou Chomaj akòz Katastwòf [Disaster Unemployment Assistance (DUA)]. Kontakte biwo lokal Komisyon Travay Eta kote w ap viv la pou jwenn enfòmasyon sou DUA. Pwogram DUA pwoteje pifò moun ki afekte nan yon katastwòf, tankou anpil moun ki pa kalifye nòmalman pou èd regilye akòz chomaj. Epitou, sonje pou pale avèk enstitisyon ki prete ou lajan oswa avèk mèt kay ou epitou eksplike yo sikonstans ou yo. Yo kapab fè aranjman espesyal souvan.

Mwen pa t kapab travay depi lè ouragan an te frape. Patwon mwen di konsa mwen toujou gen yon djòb, men mwen pa resevwa yon chèk peman. Èske FEMA peye pou salè mwen pa touche yo?

Si ou te pèdi travay ou akòz katastwòf la, ou ka kalifye pou Èd pou Chomaj akòz Katastwòf [Disaster Unemployment Assistance (DUA)]. Kontakte biwo lokal Komisyon Travay Eta kote w ap viv la pou jwenn enfòmasyon sou DUA.

Domaj nan Bitasyon Agrikòl / nan Agrikilti:

Mwen te gen domaj nan bitasyon agrikòl mwen oswa nan ranch mwen. Èske FEMA kapab ede mwen?

Si ou te gen domaj nan kay ou oswa nan byen pèsonèl ou, ou ta dwe aplike nan FEMA pou jwenn èd. Si ou te gen domaj nan danre ou, betay ou, ekipman agrikòl ou, granj ou, izin tretman lèt ou, elatriye, ou ta dwe kontakte biwo Ajans Sèvis Agrikòl lokal ou pou jwenn enfòmasyon sou pwogram èd USDA.

Èd FEMA

Kilè mwen pral jwenn èd mwen nan FEMA?

Ou ka kontakte Liy Dirèk FEMA nan nimewo (800) 621-3362 oswa ou ka jwenn dosye ou sou entènèt pou detèmine sitiyasyon aplikasyon ou.

Yo te fè mwen konnen FEMA ta ranbouse mwen jiska $800 dola pou mwen achte yon dèlko, èske se vre?

FEMA revize demann yo pou ranbousman depans ki fèt pou achte yon dèlko sou baz ka-pa-ka. Kantite lajan maksimòm ou kalifye pou yo ranbouse ou baze sou yon detèminasyon depans medyàn pou achte yon dèlko ki ase pou bay kouran pou yon kay ki gen yon gwosè mwayen. Ou p ap kalifye pou ranbousman an si ou te achte dèlko a apre yo te vin bay kouran an.

Mwen te resevwa plizyè Chèk Trezò Piblik. Kijan m ap konnen kisa chèk la vle di pou sekou mwen akòz katastwòf la?

Chèk Trezò Etazini ki asosye avèk èd FEMA ap gen Èd pou Katastwòf ki idantifye nan kwen gòch anba chèk la.

Mwen te resevwa lajan mwen pou èd akòz katastwòf la. Èske mwen gen pou itilize lajan sa a nan yon sèten kantite tan?

Ou pa gen pou depanse lajan ou resevwa pou èd pou katastwòf la nan peryòd tan fiks. Men, si ou resevwa èd pou katastwòf la sou fòm yon chèk, tanpri sonje chèk la bon pou 12 mwa sèlman. Answit, FEMA ka verifye itilizasyon lajan èd pou katastwòf yo ba ou a nenpòt lè nan twa (3) mwa.

Enspeksyon:

Pou kisa enspektè FEMA ta fè foto zòn lakay mwen ki pa domaje epi pa zòn ki domaje a?

Anjeneral, enspektè a gade zòn domaje kay la epi li note enfòmasyon yo nan òdinatè nan metòd enspeksyon an. Ka gen moman lè foto zòn domaje yo itil anrapò ak sekirite jeneral ak posiblite pou abite nan kay la.
Si ou te resevwa yon lèt FEMA ki gen yon desizyon ladan epi ou pa satisfè avèk desizyon an, swiv metòd kontestasyon an jan sa endike nan lèt la.

Si ou potko resevwa yon desizyon, w ap resevwa yon lèt k ap eksplike ou detay yo sou kalifikasyon ou ak sou sibvansyon ou. Tanpri revize lèt la avèk anpil atansyon epi si ou gen nenpòt kesyon, rele FEMA nan nimewo 1-800-621-3362 oswa si ou pa dakò avèk desizyon an swiv metòd kontestasyon an jan sa endike nan lèt la.

Kilè yon enspektè FEMA ap vini gade domaj yo nan kay mwen ak nan byen pèsonèl mwen?

Si ou te enskri nan FEMA epi si ou te rapòte domaj nan kay kote ou abite, yon enspektè ta dwe kontakte ou nan 30 jou. Nan kèk ka, selon pwoteksyon asirans ou ak kalite domaj lan, y ap mande ou enfòmasyon sou aranjman asirans ou anvan ou resevwa yon enspeksyon.

Yon enspektè te kontakte mwen epi li te fè mwen konnen mwen te bezwen rankontre li nan kay mwen ki domaje a. M ap viv deyò eta a pou yon ti tan. Èske mwen gen obligasyon pou retounen nan kay domaje mwen an? Si se sa, ki kalite èd ki disponib pou ede mwen nan depans vwayaj mwen pou fè ale-retou nan kay domaje mwen an?

Ou pa gen obligasyon pou la pou enspeksyon an. Ou kapab fè aranjman avèk enspektè a pou yon lòt moun akonpaye enspektè a pandan ou pa la, swa yon manm fanmi oswa yon zanmi ki gen plis pase laj 18 tan, oswa yon reprezantan Relasyon Kominotè FEMA. Tanpri sonje pou telefòn ou/enfòmasyon pou kontakte ajou.

Enspektè a te fè mwen konnen mwen te pral resevwa lajan nan FEMA. Men, mwen te resevwa yon lèt FEMA ki endike mwen pa t kalifye. Kisa ki kòrèk?

Lèt la kòrèk. Enspektè yo se moun ki gen kontra avèk FEMA epi yo pa gen otorizasyon pou fè kòmantè sou zafè kalifikasyon.

Enspektè mwen te rele mwen epi mwen te rate koutfil la. Kijan pou mwen kontakte enspektè a?

Enspektè FEMA yo deyò pou fè enspeksyon pandan pifò jou yo epi ou pa kapab kontakte yo pandan y ap enspekte yon kay. Ou ta dwe rete tann pou Enspektè FEMA rele ou ankò. Enspektè FEMA yo ap eseye rele ou 3 fwa pou pran yon randevou pou enspekte kay ou. Enspektè yo ap rele nimewo telefòn ajou ou ak lòt nimewo telefòn nan si ou gen youn. Si nenpòt nan enfòmasyon kontak ou te chanje, rele Liy Dirèk la pou chanje enfòmasyon an.

Asirans:

Mwen gen asirans epi mwen te fè yon reklamasyon avèk ajan asirans mwen, men mwen pa gen yon kote pou viv. Èske gen nenpòt èd pou mwen?

FEMA pa kapab double èd ou resevwa nan konpayi asirans ou. Si ou toujou gen bezwen ki pa satisfè apre ou resevwa aranjman asirans ou, FEMA ka ba ou èd. Si ou pa kapab jwenn yon kote pou lwe, ou kapab ale nan yon Sant Sekou pou Katastwòf [Disaster Recovery Center (DRC)] lokal oswa ou kapab rele Liy Dirèk FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362) pou jwenn lis resous lokasyon ki nan zòn ou.

Mwen te resevwa yon aranjman nan konpayi asirans mwen epi li pa ase pou garanti sa mwen pèdi yo. Kisa mwen ta dwe fè kounye a?

FEMA rekòmande sa ki anba la a: Li dokiman aranjman ou avèk anpil atansyon epi asire ou konprann kontra asirans ou. Si ou kwè te gen yon erè ki te fèt, kontakte ajan asirans ou. Si ou toujou pa satisfè, ajan ou kapab di ou kijan pou konteste aranjman an. Answit, rele FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA. FEMA ak lòt ajans yo kapab ede ou garanti sa ou pèdi ki pa asire epi ki kalifye.

Èske franchiz asirans garanti anba pwogram FEMA yo?

FEMA pa garanti franchiz asirans. Si aranjman asirans ou pa satisfè bezwen ou ki gen pou wè ak katastwòf la ou ka kalifye pou èd nan FEMA.

Ki dokiman FEMA vle jwenn nan konpayi asirans mwen?

Si ou aplike pou èd nan FEMA paske asirans ou pa garanti tout bezwen ou yo ki gen pou wè ak katastwòf la, ou bezwen ekri yon lèt pou voye ba FEMA pou eksplike sitiyasyon ou epitou ou dwe mete yon kopi lèt aranjman an oswa yon kopi lèt refi konpayi asirans ou te voye ba ou. FEMA pa kapab double okenn pwoteksyon asirans.

Èske mwen gen pou fè yon reklamasyon nan konpayi asirans mwen paske mwen gen pou peye yon franchiz? Pou kisa FEMA pa kapab senpleman ede mwen?

FEMA kapab ba ou lajan pou atik asirans ou pwoteje, (nou ta konsidere sa kòm yon diplikata avantaj yo), men nou ka ede ou avèk pèt ki pa garanti yo oswa avèk bezwen ki pa satisfè yo epi ki pa garanti nan konpayi asirans ou.  Si ou potko kontakte ajan asirans ou pou fè yon reklamasyon, tanpri fè sa san pèdi tan. Si ou pa fè yon reklamasyon nan konpayi asirans ou èd FEMA ka limite.

Konpayi asirans mwen te fè mwen konnen anpil semèn ta pase anvan yo vin wè domaj yo. Èske FEMA kapab ede mwen?

Si yon desizyon sou aranjman asirans ou te pran plis pase 30 jou apre tan ou te fè reklamasyon an, ou ka kalifye pou yon avansman asirans nan FEMA. Lajan sa a konsidere kòm yon prè epi ou dwe remèt li ba FEMA depi ou resevwa aranjman ou nan konpayi asirans ou. Kontakte FEMA si aranjman asirans ou pran reta. FEMA ap voye yon lèt Demann pou Avansman ak Siyati ba ou. Ou dwe ranpli epi retounen lèt sa a anvan FEMA kapab evalye demann ou pou èd la.

Kesyon sou Pwosesis la:

Mwen te rele ayè epi mwen te fè yon enskripsyon. Lè mwen te rele jodi a, yo te fè mwen konnen aplikasyon mwen pa nan sistèm nan. Èske mwen bezwen enskri ankò?

Non. Si ou enskri deja ou pa bezwen enskri ankò. Tanpri rete tann 48 èdtan pou enskripsyon ou disponib nan sistèm nan. Epitou, w ap resevwa lòt enfòmasyon pa lapòs konsènan aplikasyon ou, ansanm avèk enfòmasyon referans pou zòn ou. Si ou fè plizyè enskripsyon sa ka mete reta nan pwosesis la ak nan lè pou resevwa èd la.

Mwen te aplike sou entènèt nan sitwèb FEMA.gov. Lè mwen te ale pou tcheke sitiyasyon mwen, enfòmasyon mwen yo pa t disponib. Èske mwen bezwen enskri ankò?

Non. Akòz gwo kantite moun ki afekte, sa ka pran jiska 24 èdtan pou enfòmasyon ou yo parèt nan sistèm nan. Si apre 24 èdtan enskripsyon ou toujou pa parèt nan sistèm nan, kontakte Biwo Èd Teknik FEMA.

Mwen te rele pou chanje aplikasyon mwen epi FEMA Rep te fè mwen konnen aplikasyon mwen te nan dosye ki pa konplè. Pou kisa aplikasyon mwen pa t konplè lè mwen te fèk enskri?

Gen aplikasyon ki pa konplè lè enfòmasyon enpòtan, tankou nimewo sekirite sosyal ou oswa nimewo pou kontakte ou manke. Depi nou antre tout enfòmasyon enpòtan yo nan sistèm nou an, aplikasyon an ta dwe konplè.

Èske li pran plis tan pou yo travay sou aplikasyon FEMA mwen si mwen aplike sou entènèt?

Non. N ap travay sou tout enskripsyon ki fèt yo lè nou resevwa yo. Men, 24 èdtan apre enskripsyon an, ou ta dwe kapab gen aksè nan aplikasyon ou sou entènèt san reta. Pafwa li difisil pou koutfil ou pase nan nimewo 800 nou an lè gen anpil moun k ap rele.

Mwen gen domaj nan kay mwen epi mwen ta renmen enskri pou jwenn èd. Lè mwen te rele pou enskri, yo te fè mwen konnen mwen te bezwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal. Èske mwen kapab jwenn èd san mwen pa gen yon nimewo Sekirite Sosyal?

Yon nimewo sekirite sosyal obligatwa pou resevwa èd pou katastwòf. Yon kay ka enskri pou èd avèk nimewo sekirite sosyal nenpòt moun nan kay la depi moun nan t ap viv nan kay la nan moman katastwòf la, ansanm avèk nimewo sekirite sosyal yon timoun minè.

Lèt FEMA voye a fè konnen mwen pa t gen domaj oswa ase domaj, men kay mwen te domaje epi kèk nan byen pèsonèl mwen te domaje tou. Kisa pou mwen fè?

Ou ka konteste nenpòt desizyon. Lè w ap konteste yon desizyon, ou mande FEMA pou revize dosye ou ankò. Kontestasyon yo ka konsène kalifikasyon ou, kantite oswa kalite èd ou te resevwa a, aplikasyon ou te fè anreta oswa demann pou remèt lajan. Ou p ap jwenn yon lòt enspeksyon otomatikman sèlman paske ou fè yon kontestasyon. Pou jwenn lòt enfòmasyon sou metòd kontestasyon an, tanpri ale nan paj 10 Gid pou Moun ki Aplike.

Konbyen tan li pran pou mwen jwenn èd nan FEMA?

Si ou gen domaj nan kay ou oswa nan sa ki nan kay ou epi ou pa gen asirans oswa ou gen domaj nan kay ou akòz yon inondasyon, yon enspektè FEMA ap kontakte ou nan 14 jou ki vini apre lè ou aplike a, pou pran yon randevou pou evalye domaj ou yo akòz katastwòf la. Anjeneral, nan apeprè 10 jou apre enspeksyon an, si FEMA detèmine ou kalifye pou èd la, w ap resevwa yon depo dirèk nan kont labank ou oswa yon chèk pa lapòs.

Mwen te aplike pou èd depi de (2) semèn epi mwen pa t tande okenn moun. Mwen kontinye rele nimewo 1-800-621-3362, men mwen jwenn yon siyal ki endike liy lan okipe. Èske gen yon lòt fason pou swiv reklamasyon mwen?

Si ou gen aksè nan entènèt, ou ka vle anvizaje tcheke sitiyasyon dosye ou sou entènèt. Ale nan Online Individual Assistance Center (Sant Èd Endividyèl sou Entènèt) epi swiv eksplikasyon yo pou jwenn aksè nan enfòmasyon sou kont ou. Yon lòt chwa se pou vizite yon Sant Sekou pou Katastwòf ki nan zòn ou si gen youn.

Mwen te resevwa chèk mwen pou èd pou lwe kay, men pa gen kote pou lwe.

Si ou kalifye pou èd pou lojman nan FEMA men ou pa kapab jwenn yon kay oswa yon apatman pou lwe nan yon distans deplasman ki rezonab avèk kay domaje ou, tanpri kontakte FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362) oswa ale nan Sant Sekou pou Katastwòf ki toupre a.

Mwen pa t resevwa ase lajan nan FEMA pou satisfè tout bezwen mwen yo. Kisa pou mwen fè kounye a?

Pifò pwogram èd pou katastwòf yo la pou satisfè sèlman bezwen debaz yo epi yo pa la pou garanti tout sa ou pèdi yo. Epitou, kèk moun kalifye pou èd nan plis pase yon pwogram, epi yo ka resevwa èd siplemantè nan yon lòt ajans. Pa egzanp, Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration) se yon ti sous finansman enpòtan pou reparasyon ak ranplasman vrè byen imobilye ak byen pèsonèl. Si ou te resevwa yon blòk dokiman aplikasyon pou prete lajan nan SBA, tanpri ranpli aplikasyon an epi retounen li san pèdi tan. Yo pa kapab kòmanse travay sou prè a jouk lè ou remèt aplikasyon ou. Si ou pa dakò avèk desizyon FEMA, ou ka konteste desizyon an. Pou fè yon kontestasyon, swiv metòd kontestasyon ki eksplike nan lèt FEMA te voye ba ou avèk sibvansyon an.

Mwen gen yon nouvo nimewo telefòn. Kijan pou mwen fè chanjman nan aplikasyon mwen?

Ou kapab fè chanjman nan kèk enfòmasyon, tankou dènye nimewo telefòn, adrès postal, oswa nimewo kontra asirans, nan Online Individual Assistance Center (Sant Èd Endividyèl sou Entènèt) – Aksè nan Kont. Pou fè chanjman nan lòt enfòmasyon ki nan dosye a, w ap bezwen rele Liy Dirèk FEMA pou Katastwòf nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362) (moun ki mal pou tande/moun ki bèbè SÈLMAN rele TTY: 1-800-462-7585), ale nan yon Sant Sekou pou Katastwòf, oswa voye yon lèt b FEMA nan adrès ou jwenn nan nenpòt korespondans ou te resevwa.

Domaj sou Wout ak Pon:

Kay mwen pa domaje, men yon wout ak/oswa pon piblik te domaje epi li anpeche mwen antre lakay mwen. Èske FEMA kapab ede mwen?

Wi. Si domaj nan yon wout oswa pon piblik anpeche ou oswa limite ou gen aksè lakay ou, FEMA kapab bay èd pou sa.

Si mwen posede pon an ak/oswa wout ki domaje a, èske mwen ta dwe aplike pou èd?

Wi, Si domaj sou wout oswa pon prive a piblik anpeche ou oswa limite ou gen aksè lakay ou, FEMA kapab bay èd pou sa.

Kisa pou mwen fè si mwen gen posesyon oswa responsablite komen pou wout la ak/oswa pon an avèk lòt fanmi yo, èske yo tout bezwen enskri?

Tout kay ki gen menm responsablite pou fè antretyen sou wout ak/oswa pon prive a ta dwe jwenn ankourajman pou yo enskri, sitou si domaj yo anpeche oswa limite aksè nan kay yo.

Administrasyon Ti Biznis [Small Business Administration (SBA)]:

Pou kisa yo ban mwen referans nan SBA?

Administrasyon Ti Biznis [Small Business Administration (SBA)] se sous prensipal lajan federal pou èd sekou alontèm pou moun ki viktim nan katastwòf. SBA prete lajan pou enterè ba lè gen katastwòf pou pwopriyetè kay, lokatè ak biznis ki pa agrikòl pou repare domaj katastwòf lakòz nan byen imobilye ak nan byen pèsonèl.

Èske SBA prete lajan pou moun oswa pou biznis yo sèlman?

SBA kapab prete lajan pou pwopriyetè kay, lokatè ak pwopriyetè biznis yo. Pwopriyetè kay yo ka prete jiska $200,000 dola pou fè reparasyon nan kay yo ki gen pou wè ak katastwòf. Pwopriyetè kay ak lokatè yo ka prete jiska $40,000 pou ranplase byen pèsonèl yo ki domaje nan katastwòf, tankou veyikil. SBA ka pa double avantaj yo nan asirans oswa nan FEMA. Ou ka resevwa yon referans nan SBA lè ou aplike nan FEMA.

Kijan pou mwen jwenn Liy Dirèk SBA?

SBA gen ofisye kredi nan Sant Sekou pou Katastwòf yo pou bay sèvis fas-a-fas pou moun ki viktim nan katastwòf yo. Ou ka ale nan SBA nan nenpòt nan biwo sa yo san ou pa pran yon randevou. Yon reprezantan SBA ap kontan pou reponn kesyon ou yo epi pou ede ou ranpli aplikasyon ou. Pou konnen kote biwo SBA pou katastwòf yo ye, yon moun ki aplike kapab rele SBA gratis nan nimewo 1-800-659-2955.

Kay Mobil:

Kilè mwen pral jwenn Kay Mobil mwen te enskri pou jwenn nan?

Ou pa kapab enskri pou Kay Mobil yo dirèkteman; ou ka jwenn referans annapre epi pètèt yo ka detèmine ou kalifye nan pwosesis enskripsyon an. Yo ka ba ou referans dapre yon melanj enfòmasyon sou resous lokasyon ki disponib nan yon zòn jewografik ak enfòmasyon sou bezwen espesyal ou yo. Se pa tout kote ou mande ki ka apwopriye pou yo mete Kay Mobil (mank sèvis piblik, zòn inondasyon, elatriye)

Si ou jwenn referans nan pwogram sa a, n ap kontakte ou epi n ap fè entèvyou avèk ou pou nou detèmine bezwen ou pou lojman. Nou fè entèvyou sa yo nan yon lòd espesifye ki baze sou dire tan apati enskripsyon an ak lòt faktè. Akòz kantite moun ki afekte epi ki bezwen Lojman Pwovizwa, li difisil pou detèmine kantite tan pwosesis sa a ap pran.

Mwen te resevwa yon koutfil yon reprezantan FEMA ki te fè yon entèvyou anvan plasman (PPI) avèk mwen. Li te mande mwen pou mwen fè moun nan konnen si sitiyasyon mwen te chanje. Kijan mwen kapab kontakte moun ki te fè PPI avèk mwen ankò?

Li pa nesesè pou pale avèk menm ajan PPI. Nenpòt reprezantan nan Liy Dirèk la ap kapab pran enfòmasyon ou yo epi l ap asire li voye yo ba moun ki apwopriye a.

Kijan pou mwen Jwenn yon Kay Mobil?

Si ou kalifye pou èd pou lojman nan FEMA men ou pa kapab jwenn yon kay oswa yon apatman pou lwe nan yon distans deplasman ki rezonab avèk kay domaje ou, tanpri kontakte FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362) oswa ale nan Sant Sekou pou Katastwòf ki toupre a.

Konbyen tan mwen kapab itilize kay mobil la?

Si FEMA ba ou yon kay mobil ou kapab itilize li pou apeprè 18 mwa apati dat deklarasyon an si ou kontinye gen yon bezwen lojman ki gen pou wè ak katastwòf la.

Fanmi mwen gen twòp moun pou yon kay mobil. Kisa pou nou fè?

FEMA kapab bay plis pase yon kay mobil pou yon fanmi si li nesesè.

Èske mwen kapab gen yon ranp ki bati pou yon kay mobil?

Lè FEMA fè premye evalyasyon nou nan espas ou pou deside si li posib pou mete yon kay mobil lakay ou, nou mete nenpòt kondisyon pou ranp yo.  Si ou pa t resevwa yon ranp epi ou bezwen youn, rele Liy Dirèk FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362). Yon reprezantan liy dirèk la ap asire yon moun ap pran kontak avèk ou.

Yon tanpèt te domaje Kay Mobil FEMA te ban mwen. Kisa mwen ta dwe fè?

Kontakte nimewo antretyen yo te ba ou lè ou te lwe apatman ou. Si ou pa gen nimewo a, rele Liy Dirèk FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362). Yon reprezantan liy dirèk la ap asire yon moun ap pran kontak avèk ou.

Kesyon Jeneral yo:

Mwen tande FEMA ap bay resipyan estokaj pou moun ki deplase yo.

FEMA pa bay resipyan estokaj pou moun ki deplase yo.

Kay vakans/kay segondè mwen te domaje. Èske mwen kapab jwenn nenpòt èd?

Domaj nan yon kay segondè oswa nan yon kay vakans pa kalifye nan pwogram FEMA pou èd pou katastwòf. Men, si ou posede yon kay segondè ki lwe oswa ki gen yon manm fanmi ou ladan, ou ka kalifye pou èd nan Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration).

Èske FEMA ap ede mwen peye bòdwo sèvis piblik mwen yo?

Non, FEMA pa kapab peye bòdwo sèvis piblik. Men, òganizasyon charite lokal yo ka ede ou pou yon peryòd tan kout. Nou sijere pou ou kontakte Lakwa-Wouj oswa biwo United Way lokal ou pou jwenn yon referans nan yon ajans lokal ki ka ede ou.

Mwen te pèdi manje mwen akòz blakawout; èske y ap ranbouse mwen pou sa?

Pwogram FEMA pou èd pou katastwòf pa garanti manje ki pèdi. Òganizasyon volontè ki nan zòn katastwòf la ka ede ou avèk repa cho oswa lòt bezwen imedyat pou manje.

Mwen te achte yon frijidè. Èske m ap resevwa peman?

FEMA revize demann pou ranbousman depans ki fèt pou achte yon dèlko sou yon baz ka-pa-ka epi yo detèmine si yon dèlko pou metrize difikilte, chòk oswa kondisyon negatif ki gen pou wè ak yon katastwòf. Ou ta dwe enskri epi soumèt resi ou yo pou wè si depans lan garanti.

Èske mwen dwe remèt lajan èd akòz katastwòf la?

Ou pa gen pou remèt lajan yon sibvansyon nan Pwogram pou Moun ak Kay (Individual and Households Program). Ou dwe ranbouse lajan ou prete nan Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration).

FEMA te mande mwen pou voye resi yo. Ki adrès postal la?

Tanpri voye tout korespondans yo nan adrès ki anba la yo:

Pa Lapòs: FEMA - Individual and Households Program
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

Oswa

Fakse li nan nimewo: 1-800-827-8112

Tanpri ekri non ou, nimewo sekirite sosyal ou, nimewo katastwòf ou ak nimewo enskripsyon ou sou tout paj dokiman ou epi kenbe yon kopi pou dosye ou.

Mwen te resevwa yon chèk FEMA. Kijan mwen kapab itilize lajan an?

FEMA voye lajan pou satisfè bezwen lojman ou ak bezwen byen pèsonèl ou ki gen pou wè ak katastwòf la. W ap resevwa yon lèt FEMA k ap fè ou konnen kisa lajan an garanti. Sonje pou li "Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals and Households Program" (Èd Apre yon Katastwòf: Gid pou Moun ki Aplike nan Pwogram pou Moun ak Kay) ki vini nan lèt ou, pou jwenn lòt enfòmasyon.

Èske mwen kapab jwenn plis enfòmasyon sou èd pou katastwòf sou Entènèt?

Wi. Pi bon kote pou kòmanse se nan Ki Enfòmasyon Mwen Bezwen pou Aplike. Nan kote sa a, ou kapab transmèt yon tiliv ki rele "Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals and Households Program" (Èd Apre yon Katastwòf: Gid pou Moun ki Aplike nan Pwogram pou Moun ak Kay). Si ou te deja aplike nan FEMA, ou te dwe resevwa menm liv la pa lapòs. Se yon piblikasyon itil anpil ki eksplike kijan pwogram èd FEMA pou katastwòf fonksyone; li dekri lòt kalite èd ou ka resevwa nan lòt ajans federal, ajans Eta ak ajans volontè; epitou li ba ou anpil ti konsèy enpòtan sou fason pou fè tout pwogram sa yo travay pi byen pou ou.

Mwen gen anpil domaj, men mwen te resevwa yon lèt FEMA ki endike m ap resevwa “$0”. Pou kisa?

Tanpri li tout lèt la ak paj 7-9 “Gid Aplikan", nou te voye ba ou pa lapòs apre ou te aplike a. Liv sa a eksplike ou rezon ki fè ou jwenn refi a. Rezon ki pi komen pou jwenn lèt refi yo se paske ou gen asirans pou garanti pèt yo oswa paske kay ou se yon kay segondè oswa yon kay vakans. Si ou te resevwa aranjman asirans ou, epi li pa garanti tout depans nesesè ou yo ak bezwen enpòtan ou yo, tanpri kontakte FEMA nan nimewo 1-800-621-FEMA (3362).

Last Updated: 
03/21/2014 - 14:19