Federal Emergency Management Agency

Fason pou Retire Imidite nan Kay Ou

Main Content

Fason pou Jere Imidite ak Odè Mwazi nan Kay ou ki Domaje nan Inondasyon

Apre katastwòf natirèl tankou ouragan, tònad ak inondasyon, odè mwazi anplis ak dlo-dòmi lakòz devlopman odè mwazi nan kay ou ak nan lòt bilding yo.

Sonje ka gen imidite epi ka gen yon risk pou sante pou fanmi ou, si dlo domaje kay ou akòz:

  • Inondasyon,
  • Refoulman dlo ize,
  • Fuit dlo nan plonbri oswa nan do kay la,
  • Sousòl imid oswa espas sanitè imid,
  • Debòdman dlo nan evye oswa nan benywa, oswa
  • Anpil imidite: aparèy pou kwit manje nan vapè, bouch ayerasyon fou, imidifikatè

Sitwèb U.S. Environmental Protection Agency (Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini) gen enfòmasyon sou netwayaj imidite ak solisyon pou sa nan kay, nan lekòl ak nan gwo bilding komèsyal yo.

Sitwèb Centers for Disease Control and Prevention (Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi) gen ladan enfòmasyon jeneral sou danje imidite pou sante ak rekòmandasyon pou pwoteksyon kont imidite.

Last Updated: 
07/24/2014 - 16:00
Back to Top