Federal Emergency Management Agency

Fason pou Ede Bèt Kay yo

Main Content

Apre yon katastwòf, odè ak kote bèt la abitye ka chanje. Bèt kay yo ka vin egare ak pèdi, poutèt sa li enpòtan anpil pou kenbe kontak sere avèk bèt kay yo epi pou mete yo nan kòd lè yo prale deyò. Epitou, koulèv ak lòt bèt ki ka danjere ki deplase akòz katastwòf la ka vin nan zòn nan (sitou apre inondasyon). Answit, liy kouran ki tonbe kapab reprezante yon danje pou moun yo ak bèt kay yo.

Menm jan pou timoun ak adilt, estrès ki gen pou wè ak katastwòf yo ka chanje konpòtman yon bèt kay. Nòmalman bèt kay ki trankil ak amikal ka vin agresif oswa defansif. Siveye bèt kay yo deprè, epi pran prekosyon ou lè ou bòkote lòt bèt yo – menm bèt kay ou konnen. Si ou deplase, ale avèk bèt kay ou!

Si ou kapab ale avèk bèt kay ou, mete yo nan yon lakou ki gen barikad ki gen aksè nan abri, manje ak dlo. Kontakte jesyon ijans lokal ou pou jwenn enfòmasyon konsènan disponiblite abri annijans pou bèt kay.

Chèche yon Bèt Kay ki Pèdi

Souvan yo kenbe bèt kay ki deplase akòz yon katastwòf nan abri ak nan òganizasyon ki nan Eta kote te gen katastwòf la. Kontakte sosyete imen lokal ou, òganizasyon èd pou bèt, Ekip Repons Konte ak Eta a pou Bèt pou jwen abri oswa òganizasyon ki toupre ou. Answit, yon manm National Animal Rescue and Sheltering Coalition (Kowalisyon Nasyonal Sekou ak Abri pou Bèt) kapab ede ou jwenn òganizasyon repons lokal ki apwopriye a.

Rechèch ak sekou bèt kay ki pèdi pandan katastwòf yo fèt nan efò nan tèt ansanm ant gouvènman Eta a ak gouvènman lokal ak gwoup repons lokal pou bèt kay avèk sipò FEMA ak yon kantite òganizasyon nasyonal èd pou bèt kay (tankou NARSC, Humane Society of the United States [HSUS], ak Veterinary Medical Assistance Teams (VMATS)) Si w ap eseye jwenn bèt kay ou ki pèdi akòz yon katastwòf, kontakte ajans jesyon ijans lokal ou oswa Eta kote w ap viv la.


 

 

Last Updated: 
08/01/2014 - 13:59
Back to Top