Federal Emergency Management Agency

Èske Mwen Kalifye pou Èd?

Main Content

Premyèman, pèt ou yo dwe fèt nan yon zòn ki konsène nan yon deklarasyon pou katastwòf.

Dezyèman, ou bezwen aplike nan FEMA nan youn nan twa (3) fason:

*Tanpri sonje si ou gen asirans, ou dwe fè yon reklamasyon nan konpayi asirans ou tou.

Pwogram FEMA pou Kay ak Moun gen de (2) fason yo bay èd pou "Bezwen Lojman" ak "Bezwen ki pa Bezwen Lojman," ki disponib pou moun ak fanmi ki gen pwopriyete yo ki domaje oswa detwi akòz yon katastwòf gouvènman federal deklare, epi ki gen pèt yo fè ki pa garanti nan asirans yo.

Last Updated: 
08/01/2014 - 14:02
Back to Top