Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

January 14, 2013
News Release
NOUYÒK – Sinistre siklòn Sandy nan Nouyòk yo pa rete anpil tan ankò pou yo ale nan kat Sant Sekou akòz katastwòf.Leta Nouyòk ak Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) sipèvize avèk anpil atansyon ale-vini vizitè yo nan tout Sant Sekou akòz katastwòf ki nan Nouyòk yo. Kantite ale-vini nan kat sant sa yo te ralanti, sa ki vle di sinistre nan zòn sa yo te jwenn enfòmasyon yo te bezwen yo. Jiskaprezan, gen apeprè 5,500 sinistre ki te ale nan kat sant sa yo, konbine.
November 17, 2012
News Release
NEW YORK –  Ajans Federal pou Kontwòl Ijans gen 31 Sant Sekou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Sonje kondisyon yo nan chak sant ka pa menm epi yo ka afekte lè pou yo louvri. Men nouvo sant yo ak orè yo: Mitchell Field Athletic Center1 Charles Lindbergh BoulevardUniondale, NY 11553Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi-Dimanch Cedar Creek ParkMerrick Road EastSeaford, NY 11783Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m. chak jou jiska 19 novanm

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top