Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

January 25, 2013
News Release
NOUYÒK – Depi siklòn Sandy te frape Leta Nouyòk, ajans volontè ak kominote a – ansanm avèk gwoup ki baze sou lafwa ap travay men nan lamen ak moun Nouyòk pou ede yo satisfè bezwen yo – e gen sèten ajans ki te mande sivivan yo anrejistre avèk yo.Sepandan Ajans federal kap jere ijans la (FEMA) ap raple sivivan yo pou yo anrejistre ak FEMA si yap chèche sibvansyon federal oubyen prè poutèt dezas.
January 23, 2013
News Release
NOUYÒK – Rezon ki fè moun ki sinistre nan Nouyòk poutèt siklòn Sandy pa aplike pou yo fè prè a yon to enterè ki ba nan men Administrasyon Ti Antrepriz Lèzetazini (U.S. Small Business Administration), se menm rezon sa yo ki fè yo ta dwe aplike – nan dat limit 28 janvye oswa anvan dat sa a.“Men, mwen pa kalifye epi mwen pagen biznis.”
January 20, 2013
News Release
NOUYÒK – Sant Asistans Ajans Federal ki jere ijans (FEMA) yo pral rekòmanse avèk orè nòmal yo ki se 7:00 a.m. jiska 1:00 a.m. Lè de lès (EST), sèt jou pa semèn, apatide dimanch 20 janvye 2013.Nimewo telefòn pou sèvis asistans lan se 800-621-FEMA (3362) oswa pou moun ki gen pwoblèm pou pale oswa pou tande, itilize sistèm TTY 800-462-7585. Pou 7-1-1 Sèvis Relè oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele nan 800-621-3362.
January 17, 2013
News Release
NEW YORK – Pandan dat limit 28 janvye 2013 pou enskri pou asistans nan FEMA ap rive nan New York, ofisyèl sekou yo vle asire moun ki viktim yo jwenn tout enfòmasyon yo bezwen sou èd pou katastwòf.
January 17, 2013
News Release
NOUYÒK – Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk yo pral sispann bay sèvis jou lendi 21 janvye 2013 pou obsève jou konje Martin Luther King Jr. a. Sant yo pral rekòmanse bay sinistre siklòn Sandy yo asistans, nan madi 22 janvye 2013.
January 17, 2013
News Release
New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki pa kapab retounen lakay yo, rete nan otèl oswa motèl patisipan yo.Nouvo pwolongasyon an ap pèmèt aplikan yo rete nan otèl patisipan yo jouk nan dat 27 janvye 2013. FEMA ap rele aplikan ki kalifye yo pou pwolongasyon an pou fè yo konnen dat pou yo kite otèl la se 27 janvye.    

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top