Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

February 27, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Kòm youn nan zòn ki pi peple nan peyi a, New York prezante FEMA avèk anpil defi inik. Ajans lan – ansanm avèk patnè eta a ak patnè federal yo ak òganizasyon volontè yo – pwolonje peryòd enskripsyon an pou yon lòt 30 jou pou yo kapab pi byen sèvi moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.
February 23, 2013
News Release
NEW YORK – Èd akòz katastwòf ap kòmanse avèk enskripsyon nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans, epi dat limit lan 27 fevriye a ap rive nan yon ti tan. Mwens pase de (2) semèn rete pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy enskri pou yo jwenn èd nan FEMA. Se menm dat limit pou remèt fòm aplikasyon pou prete lajan akòz katastwòf nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken.
February 23, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis, kay oswa òganizasyon prive ki pa komèsyal. Gen yon prè pou biznis ki pèdi akòz Ouragan Sandy. Gen yon prè ki disponib tou pou yon asosyasyon pwopriyetè kay pou gen yon zòn komen repare, epi gen bon nouvèl sou lè pou fè premye peman sou nenpòt lajan ou prete akòz katastwòf. Prè pou Domaj Ekonomik nan Katastwòf
February 6, 2013
News Release
NOUYÒK – Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) rekonèt gen sèten sivivan ki ka bezwen asistans anplis pou lwaye tanporè pou ede yo atenn objektif yo genyen pou lojman pèmanan. Pifò aplikan ki kalifye yo te resevwa inisyalman kat mwa asistans pou lwaye e yo ka kalifye pou resevwa èd anplis, si kay rezidansyèl yo ki te domaje a poko abitab. Aplikan ki kontinye gen bezwen pou asistans pou lwaye tanporè e ki te siyen yon kontra lwaye ki valid, dwe:
February 5, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis, kay oswa òganizasyon prive ki pa komèsyal. Gen yon prè pou biznis ki pèdi akòz Ouragan Sandy. Gen yon prè ki disponib tou pou yon asosyasyon pwopriyetè kay pou gen yon zòn komen repare, epi gen bon nouvèl sou lè pou fè premye peman sou nenpòt lajan ou prete akòz katastwòf. Prè pou Domaj Ekonomik nan Katastwòf
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans anonse apwobasyon $80 milyon dola nan sibvansyon Asistans Piblik pou ede kominote yo fè netwayaj ak retounen nan aktivite yo apre Ouragan Sandy.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top