Main Content

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: October 27, 2012 to November 09, 2012
Major Disaster Declaration declared on October 30, 2012

Sandy: One Year Later

News

July 9, 2013 - News Release

NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency), sou demand Eta New York la, te apwouve yon pwolonjman 30 jou pou pwogram Asistans Abri Tranziyon an (TSA: Transitional Sheltering Assistance ), ki pèmèt sivivan elijib nan Siklòn Sandy yo ki pa ka retounen lakay yo pou rete nan otèl k ap patisipe yo. Dat pou tcheke soti nan kès TSA a te pwolonje pou 6 Out 2013.  FEMA ap rele aplikan ki kalifye yo pou nouvo pwolonjman an pou l avize yo nouvo dat pou tcheke soti nan kès la.

May 14, 2013 - News Release

    Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Resous pou Satisfè Bezwen Enpòtan yo Sèvis Legal pou Katastwòf Asosyasyon Bawo Eta New York mete anplas yon liy èd pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy epi ki gen kesyon legal. Rele 800-699-5636, lendi - vandredi 9am - 5pm. Asistans pou Chomaj Akòz Katastwòf

April 30, 2013 - News Release

NOUYÒK – Kat Sant sekou apre dezas nan konte Nassau ak Suffolk ap tounen Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas apatide 9 a.m. nan mèkredi 1ye me.Sant sa yo, ke se  Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration) ki jere yo, pral louvri de lendi a vandredi, apatide 9 a.m. jouk rive 6 p.m., ak samdi de 9 a.m. jouk rive 3 p.m.

Geographic Information

Map of declared counties for [New York Hurricane Sandy (DR-4085)]

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

Individuals & Household Program (IHP): Provides money and services to people in Presidentially declared disaster areas.

Housing Assistance (HA): Provides assistance for disaster-related housing needs.

Other Needs Assistance (ONA): Provides assistance for other disaster-related needs, such as furnishings, transportation, and medical.

Total Individual Assistance (IA) - Applications Approved: Total Individual & Households Program - Dollars Approved* Total Housing Assistance - Dollars Approved* Total Other Needs Assistance - Dollars Approved*
Total Amount 117,664 $1,012,875,939.76 $866,857,811.58 $146,018,128.18
Last Updated: Friday, June 24, 2016 - 02:04 (Updated daily)

Public Assistance - Dollars Approved

Public Assistance (PA): Disaster grant assistance available for communities to quickly respond to and recover from major disasters or emergencies declared by the President

Emergency Work (Categories A-B): Work that must be performed to reduce or eliminate an immediate threat to life, protect public health and safety, and to protect improved property that is significantly threatened due to disasters or emergencies declared by the President

Permanent Work (Categories C-G): Work that is required to restore a damaged facility, through repair or restoration, to its pre-disaster design, function, and capacity in accordance with applicable codes and standards

*Dollars Approved: Assistance dollars approved but not necessarily disbursed.

*Dollars Obligated: Funds made available to the State via electronic transfer following FEMA's final review and approval of Public Assistance projects.

Total Public Assistance Grants - Dollars Obligated* Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated* Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated*
Total Amount $12,722,023,866.33 $2,450,662,755.29 $10,251,704,319.15
Last Updated: Friday, June 24, 2016 - 08:07 (Updated daily)

Related Links