Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 27, 2013
News Release
NEW YORK – Lokatè New York yo ka kalifye pou resevwa sibvansyon siplemantè nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans. Pou lokatè yo konnen si yo kalifye, yo dwe ranpli ak remèt aplikasyon pou yo prete lajan akòz katastwòf la nan U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Ameriken). Yon moun pa gen obligasyon pou aksepte prete lajan nan SBA akòz katastwòf la. Men, enfòmasyon yo bay nan aplikasyon pou prete lajan an ka sèvi pou detèmine si yo kalifye pou plizyè kalite pwogram FEMA ki kapab ede lokatè yo rebati lavi yo.
March 14, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki te enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou asistans akòz katastwòf la kapab pran avantaj nan anpil sèvis ki disponib nan liy enfòmasyon FEMA, 800-621-3362 (pou pale, 7-1-1/Relè) oswa (TTY) 800-462-7585. Moun ki viktim yo kapab tcheke sitiyasyon aplikasyon yo, fè chanjman nan enfòmasyon pou kontakte yo, epi aprann kijan asirans yo afekte asistans FEMA yo. Viktim yo kapab rele liy èd la nan:
March 8, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki pa kapab retounen lakay yo, rete nan otèl patisipan yo. Nouvo dat pou moun yo ki te otèl la nan pwogram TSA se 24 mas 2013. FEMA ap rele aplikan ki kalifye pou pwolongasyon an pou fè yo konnen nouvo dat pou yo kite otèl la.
March 6, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, nan tèt ansanm avèk Administrasyon Nasyonal Oseyanik ak Atmosferik, lanse dezyèm Semèn Preparasyon anyèl li pou Move Tan. Semèn nan ap konsantre sou ou, fanmi ou ak kominote ou k ap prepare sizoka gen yon katastwòf. Chak ane, gen moun ki mouri oswa ki pran chòk akòz ouragan, tanpèt nèj oswa lòt katastwòf natirèl malgre yo bay avètisman bonè. Nan ane 2012, te gen plis pase 450 ka lanmò akòz move tan ak prèske 2,600 moun ki te pran chòk akòz move tan.
March 1, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York pral kapab ale nan sant sekou pou katastwòf nan Recreation Center ak Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, ak nan Freeport Recreation Center, 130 East Merrick Rd., Freeport, NY, 11520 pou yon peryòd tan ki pi long. Dat limit pou enskri pou asistans federal akòz katastwòf la pwolonje jiska 29 mas 2013. Akòz pwolongasyon sa a, Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Katastwòf ap toujou opere nan sant yo pou kontinye bay asistans ki nesesè pou moun ki viktim nan katastwòf la.
March 1, 2013
News Release
ATLANTA – Aministrasyon Ti Biznis Ameriken an (U. S. Small Business Administration) te pwolonje dat limit pou sivivan Siklòn Sandy nan New York yo retounen aplikasyon pou domaj fizik la, pou 29 Mas 2013.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top