Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

April 24, 2013
News Release
NEW YORK — Sekou akòz Katastwòf pou moun New York ki viktim nan Ouragan Sandy:
March 29, 2013
News Release
NEW YORK – Sou demann Eta New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans apwouve yon pwolongasyon 15 jou pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy pou yo aplike pou èd akòz katastwòf la. Moun ki viktim yo gen jiska 13 avril pou enskri nan FEMA epi pou yo retounen aplikasyon pou yo prete lajan nan U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Ameriken).
March 29, 2013
News Release
  Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.   Resous pou Satisfè Bezwen Enpòtan yo   Sèvis Legal pou Katastwòf  
March 27, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Jesyon Ijans lan solisite kandida pou patisipe nan Konsèy Preparasyon Jèn Ajans lan. Konsèy Preparasyon Jèn nan bay yon opὸtinite pou jèn lidè sèvi kὸm manm nan yon konsèy nasyonal ki distenge. Yon lὸt benefis se konplete yon pwojè preparasyon jèn selon chwa yo. Manm konsèy yo gen yon chans pou aprann sou preparasyon pou katastwὸf de lidè nan FEMA ak lὸt ὸganizasyon nasyonal ki konsakre yo nan preparasyon jèn.
March 27, 2013
News Release
NEW YORK — Asistans apre Katastwὸf pou Sivivan Siklὸn Sandy nan New York:
March 27, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 21 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki pa kapab retounen lakay yo, rete nan otèl patisipan yo. Nouvo dat pou moun yo ki te otèl la nan pwogram TSA se 14 avril 2013. FEMA ap rele aplikan ki kalifye pou pwolongasyon an pou fè yo konnen nouvo dat pou yo kite otèl la.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top