Main Content

News: New York

February 23, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis, kay oswa òganizasyon prive ki pa komèsyal. Gen yon prè pou biznis ki pèdi akòz Ouragan Sandy. Gen yon prè ki disponib tou pou yon asosyasyon pwopriyetè kay pou gen yon zòn komen repare, epi gen bon nouvèl sou lè pou fè premye peman sou nenpòt lajan ou prete akòz katastwòf. Prè pou Domaj Ekonomik nan Katastwòf
February 6, 2013
News Release
NOUYÒK – Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) rekonèt gen sèten sivivan ki ka bezwen asistans anplis pou lwaye tanporè pou ede yo atenn objektif yo genyen pou lojman pèmanan. Pifò aplikan ki kalifye yo te resevwa inisyalman kat mwa asistans pou lwaye e yo ka kalifye pou resevwa èd anplis, si kay rezidansyèl yo ki te domaje a poko abitab. Aplikan ki kontinye gen bezwen pou asistans pou lwaye tanporè e ki te siyen yon kontra lwaye ki valid, dwe:
February 5, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis, kay oswa òganizasyon prive ki pa komèsyal. Gen yon prè pou biznis ki pèdi akòz Ouragan Sandy. Gen yon prè ki disponib tou pou yon asosyasyon pwopriyetè kay pou gen yon zòn komen repare, epi gen bon nouvèl sou lè pou fè premye peman sou nenpòt lajan ou prete akòz katastwòf. Prè pou Domaj Ekonomik nan Katastwòf
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans anonse apwobasyon $80 milyon dola nan sibvansyon Asistans Piblik pou ede kominote yo fè netwayaj ak retounen nan aktivite yo apre Ouragan Sandy.
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Efò pou ranmasaj debri apre Ouragan Sandy nan New York prèske fini. Yo ranmase plis pase 95 pousan debri nan 95 jou apre ouragan an te frape New York.Sa gen ladan tout bagay depi pyebwa ki tonbe pou rive nan vwati, bato, miray ak mèb, machin-a-lav, sechwa ak materyèl izolan. Tout sa totalize jiska 5.25 milyon yad kib dekri gwo van te lakòz ak gwo lapli te kreye nan Ouragan Sandy, apati 27 oktòb 2012. Se ase debri pou plen 102 etaj Bilding Empire Eta enpe plis pase 3.5 fwa.
February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Apre yon katastwòf, gen anpil sous sipò pou moun ki viktim yo lè y ap kòmanse retounen nan aktivite yo. Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèl pati yon ekip ki gen ajans federal, ajans eta, ajans tribi oswa ajans gouvènman lokal, òganizasyon volontè, sektè prive ak òganizasyon relijye.
January 31, 2013
News Release
NEW YORK – Tout Sant Sekou pou Katastwòf ki nan New York pral sispann ofri sèvis apati dimanch 3 fevriye 2013. Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York toujou kapab resevwa asistans lan lendi jiska samdi nan nenpòt sant sekou.
January 26, 2013
News Release
NOUYÒK – Sivivan siklòn Sandy ki nan Nouyòk gen jiska 6 p.m. samdi 2 fevriye pou yo resevwa asistans nan twa sant sekou akòz katastwòf (Disaster Recovery Centers) ki nan Queens ak nan Brooklyn.
January 26, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Nouvo dat limit pou enskripsyon pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York se 27 fevriye. FEMA apwouve tou yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (TSA). Nouvo dat pou kite lojman pwovizwa a pou aplikan ki rete nan otèl anba pwogram sa a se dimanch 10 fevriye.Dat limit pou enskripsyon
January 25, 2013
News Release
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan sandy nan New York gen jiska 3 p.m. dimanch, 27 janvye 2013, pou yo ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236.